sobota, 28 sierpnia 2010

Znajdz swojego Anioła Stróża
4. ELEMIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 5 — 9 kwietnia

Anioł ten ofiarowuje swoim podopiecznym moc naprawy, odnowienia rytmów i reguł funkcjonowania wszechrzeczy. Można go wezwać, aby zakończyć zły okres i rozpocząć szczęśliwy. Wszelkie niepokoje znikną. Wzywać go należy również, by uniknąć nadmiaru, zaniedbania lub braku uwagi przy prowadzeniu samochodu i ogólnie w podróżach. Dawni przeciwnicy mogą stać się przyjaciółmi. Możemy odkryć własną drogę do szczęścia, do dobrobytu; może do tego prowadzić otwarcie warsztatu samochodowego. Anioł ten zapewnia sukcesy w życiu zawodowym, nadaje odpowiedzialne i kierownicze stanowiska. Protegowani tego Anioła dzięki kierowanym do niego modlitwom staną się bogaci, a przede wszystkim potężni.

Modlitwa

Elemiaszu, Panie, który pochylasz się nad zawiłością ludzkich spraw,

jeśli Twój palec, palec potęgi wskazał mnie właśnie, bym kształtował Twoją glinę,

chroń mnie, pomóż mi, nie pozwól, bym poniżał się w oczach świata.

Pozwól mi odkryć wieczne źródło Twego światła i Twojej miłości.

Podążaj moimi śladami, Elemiaszu, Aniele mój i przewodniku.

Nie pozwól, by zawładnęła mną nadmierna ambicja, nie dopuść, by spadła na mnie karma ciężka niczym pokrywa z ołowiu.

Kiedy już będę wiedział, kiedy zrozumiem, kiedy Twe tajemne oblicze zostanie mi objawione, wtedy wielka moja miłość wzleci jak strzała ku Niemu, ku Niej, ku wszystkim, ku Tobie.

Amen


5. MAHASJASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 10 — 14 kwietnia

Ten Anioł Stróż daje równowagę, ukojenie pomimo silnej chęci (wrodzonej) do rozkazywania, posiadania racji za wszelką cenę. Umożliwia pokój z całym światem, zgodę z ludźmi. Rozbudza chęć i zdolność do nauki na przykład w dziedzinie języków obcych czy w innej dziedzie mogącej polepszyć nasz byt. Dzięki modlitwie do tego Anioła Stróża możemy poprawić swój charakter i w wyniku tego wygląd zewnętrzny; zrozumieć przesłania zawarte w drobnych zdarzeniach codziennych i snach. Radość i przyjemność z rzeczy prostych, zdanie egzaminu, znalezienie pracy, odpowiedzialne stanowisko — są to dary, które można od tego Anioła Stróża otrzymać.

Modlitwa

Mahasjaszu, nie pozwól, by zalety i moc mojej duszy stały się przeszkodą w moim rozwoju.

Spraw, bym zrozumiał, że zanim przyjdzie powodzenie, muszę pojednać się z tymi, którzy niegdyś byli moimi towarzyszami życia (przyjaciółmi czy wrogami).

Pomóż mi, Panie, zrozumieć sens prób, abym się nie zamartwiał.

I gdy Twoje Swiatlo oczysci mą duszę, przyjmij mnie, Panie, jako Twego sługę tutaj na ziemi;

jako nosiciela miłości, pokoju, bogactwa (moralnego i materialnego), które reprezentujesz i których mi udzielasz.

Amen


6. LAELAHEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 15 — 20 kwietnia

Anioł ten dysponuje wielowartościowymi i upiększającymi wszelkie rzeczy mocami planety Wenus. Jego podopieczny uzewnętrznia swoje naturalne piękno, jest zdrowy, szczęśliwy w miłości i w interesach, powiedzie mu się życie i kariera artystyczna lub naukowa. Twarz, ciało ma tak pociągające, że może stać się sławnym modelem lub modelką; wzbudzać wielką miłość u osób bogatych. Będzie bezsprzecznie faworyzowany, gdy skieruje modlitwę do tego potężnego Anioła Stróża z Chóru Cherubinów. Może być odkrywcą; sprzedawać sprzęt gospodarczy; wprowadzać unowocześnienia w lotnictwie i w kolei.

Modlitwa

Lelahelu,

oddaję Ci cześć, Panie, za ten postój w drodze, który mi ofiarowujesz. Pragnę, Lelahelu, podzielić się z moimi braćmi obfitością dóbr, którymi mnie otaczasz.

Natchnij mnie, Panie, powołaniem uzdrawiania chorych, pragnieniem przywracania równowagi upadłym duszom.

Jeżeli wspomnienie o mnie ma pozostać w tym świecie, proszę, by wspominano tylko moją dobroć, szczodrość i wielką życzliwość.

Bym miłość, którą Ty wzniecasz, i ja mógł wzbudzać i by moją ambicją było niesienie szczęśliwych rozwiązań dla wszystkich i dla Dzieła boskiego w świecie


7. AHAIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 21 — 25 kwietnia

Anioł ten zarządza mocą inteligencji i zrozumienia – energiami Merkurego (dodatkowo do uranowych energii miłości, które należą do jego Chóru rządzonego przez archanioła Raziela). Anioł ten przyznaje duży zmysł praktyczny, inteligencję żywą i bystrą, zdolną rozwiązać każdy problem, każdy kłopot, każdą trudną sytuację. Jego podopieczny odkryje prawdę ukrytą w przedmiotach. Może też dzięki temu aniołowi działać z powodzeniem w zawodach związanych z komunikacją (telewizja, radio, wydawnictwo, prasa). W miłości wybierze osoby o zainteresowniach intelektualnych lub religijnych.

Modlitwa

Ahaiaszu,

jeżeli zostałem przez Ciebie wybrany, by w mozole odkrywać prawdę zawartą w małości rzeczy,

spraw, Panie, bym nie zabłąkał się w labiryncie sytuacji materialnych.

Spraw, by mój umysł był zawsze spójny z odwiecznym źródłem światła,

bym umiał rozróżnić, co jest zasadnicze, mimo że ukryte lub przebrane w formy przemijające.

Spraw, by posłannictwo, które mam przekazać moim braciom, było drogą do zjednoczenia,

by w ten sposób, dzięki moim wysiłkom i cierpliwości, ludzie mogli dostrzec czyste światło górnych światów.

Aniele, stróżu mój i przewodniku, daj śmiałość mojej inteligencji


9. HAZJEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 1 — 5 maja

Pierwszy z aniołów stróży Chóru Cherubinów, Hazjel, jest dawcą miłości i przyjaźni, możemy dzięki niemu kochać i być kochani. Przyznaje wybaczenie wszelkich błędów. Dar wybaczenia tego Anioła niesie nam wolność (nasza karma jest usunięta). Poprzez inwokację lub modlitwę obecność tego Anioła może unicestwić stan trwogi, niepokoju. ” Wielcy tego świata” są przyjaźni (a nawet kochający) wobec podopiecznego Hazjela. Sytuacje opatrznościowe pojawiać się będą nieprzerwanie; pod jednym warunkiem — zawsze i wszędzie należy poszukiwać zgody (zbliżenia), nigdy walki czy kłótni.

Modlitwa

Hazjelu, proszę Cię tylko, Panie, by przeze mnie manifestowało się Twoje miłosierdzie,

by mogli we mnie znaleźć ukojenie ci wszyscy, którzy prawem życia przywiązani są do kolumny surowości.

Ponieważ wszystko mi będzie dane z nadmiarem, nakłoń mnie, o Hazjelu, ku wspólnocie z innymi i niech na mojej drodze spotkam tych, których doświadczeniem jest srogość; aby mogli dostrzec w moim postępowaniu obietnicę życia łatwiejszego, szczęśliwszego.

Amen


10. ALADIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 6 — 10 maja

Drugi Anioł Chóru Cherubinów zajmuje się harmonizowaniem i odzwierciedlaniem energii Urana i Saturna, sprowadzeniem ich do rzeczywistości materialnej. Ten Anioł Stróż reprezentuje przebaczenie karmiczne; nie wybaczenie ogólne tak jak Hazjel, lecz przebaczenie karmy dotyczące teraźniejszej inkarnacji; jego protegowany może uwolnić się od swojej przeszłości, od wszelkich trudności czy ciężkiego przymusu i dzięki temu zacząć wszystko od początku. Dana mu będzie zdolność regeneracji organizmu, uzdrawiania innych i samego siebie (przede wszystkim układu kostnego, który zarządzany jest przez Saturna), a także odrodzenia moralnego i razem z nim wymazania wszystkich błędów i przewinień z przeszłości.

Modlitwa

Aladiaszu, pomóż mi, Panie, rozpowszechnić wśród moich braci dobra, które od Ciebie dostałem.

Przygotuj mnie do pracy w służbie innym; spraw, by dzięki mnie mogli otrzymać Twoją siłę, która oświeca i uzdrawia.

Pomóż mi, Aladiaszu, stać się prawym i używać z umiarkowaniem dóbr, które od Ciebie dostaję;

nakłoń mnie do dzielenia się i do szlachetności;

zrób ze mnie dobrego adwokata, by bronić tych, których niewiedza uczyniła winnymi.


Zrób ze mnie, Panie, rozdawcęTwych dóbr, nosiciela Twej łaski, wykonawcę Twych dzieł miłości.

Amen

11. LAUJASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 11 — 15 maja

Trzecim promieniem anielskim Chóru Cherubinów jest Laujasz, zajmuje się on energiami Urana i Jupitera. Ten Anioł Stróż manifestuje się poprzez przyciąganie (a nie jak jego poprzednik przez zniszczenie). Dodaje do bogactwa właściwość Jupitera, wspaniałość Urana, po to, aby przyznać sławę. Jego podopieczni mają wysoką pozycję ekonomiczną i społeczną. Gdy przywołujemy Laujasza modlitwą, możemy wszystko otrzymać od potężnych tego świata. Osoby, które nie posiadają go za Anioła Stróża, mogą zwracać się do niego podczas pięciu dni jego panowania lub za posrednictwem swojego Anioła, przekazać Laujaszowi prośby dotyczące bogactwa i sławy.

Modlitwa

Laujaszu, Aniele, który przyznajesz dobrobyt w sposób ostateczny i udzielasz rozkoszy sławy.

Proszę Cię o pomoc w ujawnieniu tego, co jest ukryte w mej głębi, a co przydatne do odnowy mego życia.

Z mojej przeszłości, Aniele Laujaszu, wydobądź to wszystko, co mówi o nieśmiertelnej miłości, to wszystko, co jest słuszne i sprawiedliwe;

ale niech będzie pogrzebana pobłażliwość wobec tego, co służy jedynie zabawie;

niech będzie pogrzebane to, co ma runąć pod ciężarem konwencji.

Zniszcz moją pychę, moje daremne namiętności, moją zazdrość, która sprawia, że kłamię.

Chcę być przykładem darów i mocy Laujasza, Anioła mojego i mojego króla.

Amen

12. HAHJASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 16 — 20 maja

Czwarty Anioł cherubin daje podopiecznemu najmocniejszą i najskuteczniejszą osłonę przed przeciwnościami. Zarządza energiami Urana i Marsa i dzięki niemu człowiek kieruje się natchnieniem. Anioł ten obala wszelkie przeszkody. Pojawia się w życiu człowieka, by rozproszyć w sposób nieoczekiwany sytuacje źle rozpoczęte i w ten sposób zmusić (jak to się mówi) do wzniesienia oczu ku niebu, by stwierdzić jego opatrznościową obecność. Miłość zamanifestuje się w momentach dramatycznych; może w momencie ratowania czyjegoś życia, przyjdzie z nieba jak sen, jak zdarzenie nierealne. Anioł ten nosi imię Anioła Schronienia i dzięki miłości (która emanuje z mocy Urana) może przyznać spokój i opiekę tym wszystkim, którzy czują się prześladowani.

Modlitwa

Hahjaszu, Panie,

Ty, który pozwoliłeś na zjednoczenie Twego tchnienia z moim oddechem, bym mógł kontemplować we mnie piękno Miłości bez granic,

pozwól, bym moim braciom przekazywał Twoją boską harmonię, niósł spokój i ukojenie duszom wzburzonym.

Spraw, Aniele Hahjaszu, by nikt nie mylił Miłości (która jest prawem uniwersalnym) z namiętnością, tak często niepokojącą serca.

Panie i Aniele, chcę zawsze grać rolę dobrego mediatora, nigdy tego, co rządzi w samotności.

Amen
13. JEJAZEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 21 — 25 maja

Piąty cherubin niesie jedność energii Urana i Słońca. Uświadamiając swemu podopiecznemu potrzebę wierności wobec innych, daje mu do zrozumienia, że nie jest sam. Pragnieniem człowieka będącego pod opieką tego Anioła jest jedność, zjednoczenie, na które w naszym świecie składa się nasza podwójna osobowość (męska i żeńska); dlatego podstawowym marzeniem tej osoby jest zjednoczenie z przedstawicielem płci przeciwnej, by stworzyć jedność, bez której jakikolwiek postęp jest niemożliwy. Zjednoczenie prowadzi do porządku, harmonii i piękna; człowiek wspomagany przez moc Urana należącą do tego Anioła Stróża to pośrednik w służbie zjednoczenia tego, co wyższe, z tym, co niższe; fontanna miłości dla tych, co go otaczają. Wielki unifikator, we wszystkich dziedzinach; w rodzinie, społeczeństwie, ojczyźnie, narodach, na całych kontynentach.

Modlitwa

Jejazelu,

daj mi, Panie, dokładną wagę darów i mocy, których mi udzielasz,

by dzięki temu moja wyobraźnia i mój rozsądek nie rządziły moim życiem. Spraw, by moje pragnienia zaakceptowały mą duchową władzę i by wierność panowała wśród moich życzeń.

Pomóż mi, Aniele Panie, bym przypomniał sobie zdobycze moralne mojej przeszłości, i nie pozwól mi błądzić.

Oddal mnie od wszystkiego, co zbyteczne, nieznaczące, błahe czy małe. Obudź moje pragnienia tego, co wieczne, bym mógł wyrażać piękno, harmonię, radość życia!

Chcę być wysłannikiem Wiecznej Prawdy.

Amen

14. MEBAHEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 26 — 31 maja

Szósty cherubin panuje nad energiami Urana i Wenus. Przynosi światu miłość i piękno, wolność i natchnienie pochodzące ze światów wyższych; jego podopieczni mogą stać się prawdziwymi twórcami, gdyż Anioł ten panuje nad zdolnościami. Przyznaje dary, które pozwolą człowiekowi zostać sędzią lub kimś, kto w jakiejkolwiek dziedzinie ustala prawa, gdyż Wenus kieruje zmysłami, a Mebahel przynosi bogactwo, obfitość i wzniosłość. Dzięki tym darom może on zrobić z nas mistrzów w sztuce kulinarnej, malarstwie, muzyce… Sprawi, że będziemy lubić mało znaczące, przemijające drobiazgi (także modę, piosenkę). Wszystko musi być kochane i ten Anioł Stróż przez swoją obecność nie pozwala zapomnieć i kochać tego, co znikome. Dotyczący go psalm mówi, że Mebahel przywraca odwagę tym, którzy stracili nadzieję; pokazuje nam, że wszystko prowadzi ku dobremu.

Modlitwa

Mebahelu, przyznaj mi dar budowania mojej przyszłości, tak jak wzniosłeś cudowną machinę wszechświata.

Napełnij wiatrem, Panie, żagle moich uczuć, abym mógł odczuć w moim własnym ciele święty gniew moich braci, gdy są poniżani, znieważeni, szkalowani przez bezprawie i przemoc.

Uczyń mnie, Aniele Mebahelu, orężem społeczeństwa, niech moje słowa będą mieczem, który rozbija i kruszy wszelki fałsz.

Pragnę walczyć o dni szczęśliwe, pragnę być rzemieślnikiem Twojej sprawiedliwości.

Amen

15. HARIEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 1 — 5 czerwca

Siódmy cherubin jest panem energii Urana i Merkurego. Oddziałuje on z głębi podświadomości swojego podopiecznego; prowadzi jego myśli w kierunku prawdy, wiedzy i duchowości. Musi unikać krytyki, ironizowania, ażeby słowami wyrażała tylko miłość, tę nieskazitelną biel uranową, która czyni pięknymi wszystkie rzeczy. A gdy miłość wytryśnie, Hariel poprowadzi tę osobę drogą wiedzy, sztuki czy duchowości (lub trzema drogami jednocześnie!), według jej życzenia. Wszystko, co osoba ta napisze, będzie wzniosłym i płomiennym świadectwem czystej prawdy. Hariel sprawi, że będzie błyskotliwa, a wielka trzeźwość umysłu pozwoli jej odkryć drogę do sukcesu, realizacji moralnej i materialnego dobrobytu.

Modlitwa

Harielu, oczyść, Panie, moje pragnienia, by usta moje wypowiadały jedynie słowa miłe i użyteczne.

Daj mi, aniele Harielu, siłę i odwagę, by stawić czoło mojemu przeznaczeniu i przemienić w dobro zło, którego byłem sprawcą.

Wypełnij mnie Twym światłem, by pogodzić moje serce z rozsądkiem.

Niech moja prawda będzie Twoją prawdą,

by moje działania i przekonania nie oddalały się nigdy od Prawa Dziesięciu Słów.

Niech będę niczym drzwi otwarte dla niewierzących i bałwochwalców, by mogli Ciebie odkryć i kochać.

Amen

16. HAKAMIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 6 — 10 czerwca

Ósmy cherubin kieruje energiami Urana i Księżyca. Anioł ten stawia swą pieczęć na każdym obrazie, który pojawia się wokół nas (na sposób archaniołów). Gdy miłość tego Anioła Stróża nakłada się na codzienną rzeczywistość, manifestuje się u człowieka wielką siłą. Wpływ Hakamiasza udziela królewskiej mocy. Oczywiście wszyscy podopieczni nie mogą być królami lub prezydentami, ale wszyscy mają możliwość stania się nimi w miejscu, gdzie pracują i mieszkają. Osoby, na które ten Anioł ma wpływ, są szanowane i potężne; nic i nikt nie może zdjąć złotej korony, którą ten Anioł włożył na ich głowę. Noszą znamię boskiej miłości i jeżeli będą podążać drogą prawości, ich moc będzie coraz większa we wszystkich dziedzinach — miłości, pieniędzy, pozycji społecznej.

Modlitwa

Hakamiaszu, wyznaczyłeś mnie do budowy nowego wszechświata,

bym był drogowskazem dla ludzi,

więc proszę, dodaj mi odwagi w działaniu.

Aniele Panie, Hakamiaszu, podążaj za moimi krokami, pilnuj mnie, gdyż jeżeli popełnię błąd i moje Światło nie pozwoli ludziom Ciebie zrozumieć, będą mówić: „Dlaczego Bóg dał bogactwo i moc właśnie temu?”.

Podtrzymuj we mnie wzniosłą duchowość,

nie pozwól, by ciemność zawładnęła mym sercem, tak często wstrząsanym namiętnościami. Podaj mi dłoń, bym mógł oddawać światu to, co Ty mi ofiarowujesz. A wtedy sprawię, że ludzie będą strumieniami pić Twe Światło.

Amen

17. LAWIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 11 — 15 czerwca

Pierwszy Anioł Stróż Chóru Tronów Saturna. Lewiasz Tronu wyraża potęgę energii Urana w ramach skrystalizowanej formy Saturna. Anioł ten nadaje działalności człowieka wzniosłość i duchowość. Jego podopieczny ma możliwości żyć w stanie ciągłego uniesienia, nieustającej radości. Oto człowiek, który posiada wiedzę. Czy będzie mógł tę wiedzę wyrazić ? By to się stało, trzeba ożywić cherubina Laujasza (adresując do niego modlitwę). Bez tego cherubina wiedza człowieka nie uzewnętrzni się i zamknięta w jego wnętrzu przepadnie. Trzeba się modlić do Laujasza i Lewiasza – razem!

Modlitwa

Lewiaszu, pozwól, Aniele Panie, aby moja nieświadomość zgodnie współbrzmiała z moimi myślami.

Spraw, aby ciemne sytuacje z mojej przeszłości stały się jasne; ażeby żaden dawny niepokój nie zatrworzył mojego teraźniejszego działania.

Umieść, aniele Lewiaszu, Twoje Światło w mrokach moich emocji, ażebym mógł przekształcić w pozytywne dzieło ciemny zlepiec przeszłości.

Natchnij mnie, Panie, aby ci wszyscy, którzy czują pokrewieństwo ze mną, znaleźli w moim dziele nić Ariany, która pozwoli im wyjść z labiryntu uczuć.

Spraw, bym był mostem pomiędzy myślą a pragnieniem, ażeby ich zjednoczenie doprowadzilo do celu wielkie Dzieło świata.

Amen

18. KALIEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 16 — 21 czerwca

Drugi Anioł Chóru Tronu zarządzający energiami Saturna. Ujawnia Prawdę, ponieważ to Binael-Saturn nadaje mu formę, ustanawia go. Kaliel jest nosicielem prawdy i dzięki jego podopiecznym prawda będzie mogła zostać ujawniona. Ujawniona, czyli wyreżyserowana, ukazana w sposób niezaprzeczalny. Prawda jest zawsze źródłem uniesienia; rozświetla przestrzeń daleko poza granice sceny, jak ognie sztuczne, które wybuchając w niebie, oświetlają ziemię. Podopieczny Kaliela pojawia się tam, gdzie prawda jest potrzebna; nie przedstawi doktryn, teorii, zasad moralnych, przedstawi jedynie materialne dowody prawdy — dowody naukowe czy anegdotyczne; dowody techniczne czy objawy twórczości wewnętrznej. Z pomocą tego Anioła przydamy wartości racjom niezaprzeczalnym, które zostaną ogólnie zaakceptowane.

Modlitwa

Kalielu,

pozwól, Panie, abym zawsze służył dobrej sprawie.

Uwolnij mnie od pokusy bezowocnego popisywania się zdolnościami.

Gdy Twoja moc sprawi, że uwolnię się od moich ograniczeń, zostań przy mnie, natchnij przezornością.

Spraw, abym patrzył na innych z miłością, którą ofiarowujesz wszystkim potrzebującym.

Aniele Kalielu, spraw, bym zrozumiał świat wyjętych spod prawa

i jeżeli mam ich sądzić, nie oddalaj nigdy ode mnie Wiecznej Dobroci.

Amen

19. LEWJASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 22 — 26 czerwca.

Trzeci Anioł Stróż Chóru Tronów reprezentuje Jupitera w siłach Saturna. Należy wiedzieć, że to Hasediel-Jupiter przekształcił świat (odziedziczony po Binaelu-Saturnie) w bujny ogród zwany Edenem. Leujasz ofiarowuje ten Raj z wyprzedzeniem, lecz nie zapominając prawa ustanowionego przez Binaela-Saturna. Pragnie stworzyć człowieka zrównoważonego, ostrożnego, rozsądnego, wyważonego, uprzejmego, pełnego skromności i zawsze dobrego humoru (nawet wobec przeciwności losu). Jego podopieczny ma dokładne wyobrażenie, co może zrealizować i czego nie może otrzymać; to znaczy, że umie zrównoważyć swe ambicje. Każda jego decyzja będzie miała szczęśliwe następstwa w momencie realizacji, gdyż potrafił przewidzieć dobro ogólne i ocenić możliwość spełnienia. Będzie on fontanną obfitości, bogactwa i płodności.

Modlitwa

Leujaszu,

oczyść, Panie, moją pamięć (nieświadomą i świadomą) ze wszystkiego, co kala.

Oddal obrazy przerażające, makabryczne czy lubieżne, które mogą nawiedzać moje sny;

spraw, by moje marzenia miały sens, abym wyrażając je pozwolił moim braciom dojrzeć przyszły wszechświat bez granic, w którym jaśniejące szczęście istnieje.

Pozwól mi, aniele Leujaszu, odnaleźć punkt równowagi pomiędzy moim bytem materialnym a wyobraźnią, abym mógł przygotować świat, który dzisiaj znajduje się poza ludzkim zasięgiem.

Amen


20. PAHALIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 27 czerwca — 1 lipca

Pahaliasz jest władcą sił marsowych należących do Binaela-Saturna, wyznaczonych do przywrócenia porządku kosmicznego w świecie. Bitwa przeciwko nieprzyjaciołom porządku powszechnego będzie celem tych, którym Pahaliasz przyniesie maksymalną pomoc. Na każdym poziomie działania i w każdej okoliczności podopieczny tego Anioła osiągnie powodzenie w boju o prawdę. Słowo nie wystarczy – będzie potrzebny czyn i słuszne postępowanie. Trzeba wiedzieć, że siły Marsa przynoszą ze sobą pracę w pocie czoła, bo przywrócenie zgwałconego porządku jest ciężką pracą. Bitwę przeciw nieprzyjaciołom porządku kosmicznego człowiek będzie musiał rozegrać we własnym wnętrzu. Wygrywając wewnętrzną walkę, posiądzie zdolność panowania nad swoimi namiętnościami (żądzami), stanie się wymagający wobec samego siebie, bohaterem, który walczy o to, by działać w zgodzie ze swoimi zasadami, a dzięki zwycięstwu zapanuje nad własnym losem. Wszystko jest możliwe dzięki pomocy tego Anioła Stróża.

Modlitwa

Pahaliaszu, oświeć, Panie, moją wiarę,

bym mógł od progu Twych drzwi kontemplować prawdę świata, której rozum jeszcze nie pojmuje.

Spraw, by słowo moje dało innym smak Twych wysublimowanych oczywistości i bym byl drogowskazem dla zagubionych.

Prowadź, aniele Pahaliaszu, moją energię poprzez kanały mego mózgu; abym mógł tworzyć moimi narządami wyższymi,

zamiast marnotrawić nasienie w próżnych zabawach erotycznych.

Daj mi spotkać ludzi, którzy potrzebują Twojego blasku, gdyż pragnę przekazać im zarodek wieczności.

Amen


21. NELCHAEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 2 — 6 lipca

Ten Anioł reprezentuje energię słoneczną, którą dysponuje Binael-Saturn. Słońce jest odzwierciedleniem świadomości, stąd też Anioł ten przenika świadomość człowieka, by nasycić ją swoimi zasadami. Prawo przenikając do zrozumienia zaprowadza porządek, sprawia, że człowiek staje się nosicielem ładu, sprawiedliwości, jest człowiekiem słownym, wiernym swym zobowiązaniom. Jako znawca swej prawdy wewnętrznej może ją uzewnętrznić i unieważnić uroki, oszczerstwa, czary, tak jak jest to wskazane w Tekście Tradycyjnym, który mówi też o łatwości, z jaką człowiek ten może opanować matematykę, wiedzę abstrakcyjną, technikę czy filozofię. Prawo manifestowane przez niego przekształci się w siłę napędową, która pozwoli jego działaniu uzewnętrznić się, co doprowadzi do pełnej realizacji życiowej.

Modlitwa

Nelchaelu,

spraw, by moja wizja przyszłości nie była tylko ułudą, próżnym snem.

Pozwól, bym zarzucając sieci mojej wyobraźni w Twój rozgwieżdżony świat, mógł powrócić do moich braci i sióstr z obfitym połowem prawd wyższych, użytecznych, przynoszących pożytek duchowy i materialny.

Niech dzięki Tobie krąży w moich żyłach tchnienie wieczności.

Spraw, aby mój intelekt sworzył pałac dla ducha,

abym z twardych, czarnych kamieni przeszłości mógł własnymi rękami wznosić, budować nowy wszechświat radości i szczęścia.

Amen


22. JEJAJEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 7 — 11 lipca

Anioł Stróż panujący nad siłami Wenus należącymi do Binaela-Saturna. Przyznaje wyczucie równowagi w relacjach społecznych; pomiędzy dobrem a złem. Popiera sztukę i dobroć. To bezsprzecznie najbardziej ludzki Anioł pomiędzy Aniołami Tronu. Aby jego podopieczni mogli zawsze działać w zgodzie z prawem kosmicznym, prowadzi ich, posługując się ich pięcioma zmysłami. I jeżeli ten stan rzeczy pozostanie zachowany, wszystko będzie w jak najlepszym porządku; Tekst Tradycyjny mówi nam, że Anioł ten panuje nad powodzeniem i uznaniem. Prawdziwy to skarb, gdy mówią o nas dobrze, bo przecież tak łatwo mówić źle o innych. Tekst Tradycyjny mówi również o powodzeniu w interesach i o szczęśliwych, udanych podróżach.

Modlitwa

Jejajelu, pozwalasz, bym uświadomił sobie jedność Twojego Królestwa; ofiarowujesz mi wizję, jakie będzie moje życie, gdy głosy instynktów znajdą niezakłócony spokój.

Pozwól, Aniele Jejajelu, abym postępowaniem wyrażał tę wiedzę.

Spraw, aby zamiar Twój co do mnie stał się we mnie kością i krwią,
ażeby moje czyny i codzienne postępowanie przemawiały silniej niż moje słowa.

I w podróży tej ku promienistej przyszłości chroń mnie przed niebezpieczeństwem zatonięcia,

niebezpieczeństwem, które czyha na nas, gdy oddalamy się od Wiecznego Prawa

po to, aby wielbić naszą przelotną i śmiertelną osobowość.

Spraw, aniele Jejajelu, bym własnymi oczami mógł ciebie zobaczyć w moim obrazie.

Amen


23. MELAHEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 12 — 16 lipca

Anioł Stróż Chóru Tronu panuje nad energiami Saturna i Merkurego. Sprawia, że prawo przenika umysł człowieka. Jego podopieczny może wszystko zrozumieć. Rozsądek będzie kierował jego działaniem (takie jest pragnienie tego Anioła). Uświadamiając sobie, że wszystko jest wynikiem przyczyny (nic nie jest przypadkiem), człowiek będzie działał w ten sposób, by wyniki jego poczynań były mu przychylne. Będzie spokojny i płodny we wszystkich swych działaniach przez sam fakt wpływu prawa ze świata wyższego na świat materialny na dole. Podopieczny Melahela odkryje związek pomiędzy przedmiotem materialnym a energią, która go tworzy, i zostanie wtajemniczony w wiedzę tajemną sił przyrody. Można wszystko otrzymać dzięki inwokacji (modlitwie) do tego Anioła.

Modlitwa

Melahelu, pozwól mi, Panie, kontemplować Wieczność w tym, co konkretne i materialne.

Pozwól mi widzieć w bogactwie materialnym, w złocie, pieniądzach skroplone światło, które pozwala ludziom czynić dobro.

Pozwól mi dogłębnie zrozumieć, że wszystko, co jest widzialne, dotykalne, jest wyrażeniem najbardziej konkretnym Dzieła Boskiego Stworzenia.

Aniele Melahelu,

chcę uczestniczyć w kosmicznej opowieści, którą piszesz.

Natchnij mojego ducha, Panie, aby wszystko we mnie odbudowalo się według prawa naturalnego-boskiego i w ten sposób zostanie ukazany innym obraz boskiej harmonii, obraz doskonałego rytmu w ich narządach; dar uzdrowienia. Udziel mi siły stawania się tym, który dzięki Tobie może wytłumaczyć znaczenie zdarzeń, rzeczy, sytuacji i dzięki temu być nosicielem powodzenia.

Amen

24. HAHAJASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 17 — 22 lipca

Jest on najniższym z Aniołów Chóru Tronów; oznacza to, że jest najbliższy naszej rzeczywistości materialnej. Panuje nad siłami Saturna-Księżyca. W energiach księżycowych Binael-Saturn ukazuje się pod postacią macierzyńską, by rodzić i chronić życie podrzędne. Krótko mówiąc — ci, co żyją na marginesie prawa boskiego (które jest prawem naturalnym), znajdą w tym Aniele prawdę i drogę powrotu do niej. Hahajasz jest źródłem życia i zdrowia, gdyż odzwierciedla Matkę Kosmiczną. Wszyscy jego podopieczni posiadają dar przywracania zdrowia i pełni moralnej tym, którzy ją utracili. Tekst Tradycyjny mówi nam, że ten Anioł pomaga wygnańcom, uciekinierom, więźniom. W rzeczywistości wygnanie, więzienie, ucieczka są odzwierciedleniem sytuacji wewnętrznej; Anioł ten pomaga nam zrozumieć, że wszystko jest wynikiem naszych działań i w tej sytuacji „kara” jako niepotrzebna znika.

Modlitwa

Hahajaszu, jesteś moim Aniołem Stróżem,

bądź mi nauczycielem, przewodnikiem, gdyż bez Ciebie zgubię się w drodze. Panie, stworzyłeś mnie takim, że nie mogę postąpić inaczej, muszę zrealizować moje marzenia;

nawet targnę się na prawo, aby stały się rzeczywistością.

Otocz mnie opieką i poprowadź bez wstrząsów do jasnych sytuacji, dzięki którym moje myśli będą przejrzyste i zrozumiałe dla Ciebie i dla mnie.

Pragnę być kamieniem węgielnym Twojego dzieła; użytecznym sobie samemu, moim bliźnim i Dziełu Boskiemu.

Amen

25. NITHAJASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 23 — 27 lipca

Pierwszy Anioł Stróż na usługach Hasediela-Jupitera, ukazuje oblicze uranowe Archanioła; panuje nad tymi samymi siłami co Laujasz, lecz skierowanymi przeciwnie. Laujasz umieszczał miłość Urana w bogactwie Jupitera, by stworzyć sławę; Nithajasz umieszcza moc Jupitera w miłości Urana, by tworzyć magię (białą), to znaczy opanowanie i poskromienie sił duchowych. Poprzez tego Anioła Stróża jego podopieczny będzie miał na swych usługach istoty duchowe pełne miłości. Wola promieniująca ze świata duchowego pozwala temu aniołowi ofiarować ludziom moc panowania nad każdą sytuacją. Jego protegowany będzie miał przede wszystkim okazję wygodnie zamieszkać, gdyż Nithajasz lubi spokój i ciszę.

Modlitwa

Nithajaszu, Panie,

spraw, by Twoje światło we mnie

było mocne jak skała;

spraw, by moje ambicje były rozległe,

nie po to bym narzucał się moim braciom,

lecz by odzwierciedlały Twoje boskie moce.

Pozwól mi zobaczyć to, co chowasz przed wzrokiem profana.

Pomóż mi, aniele Nithajaszu, zapanować nad pokusą kontrolowania moich odruchów.

Spraw, by wysiłki moje były przyjemne Wiecznemu Panu Światów.

Spraw, bym używał darów i mocy, którymi mnie obdarowujesz, nie dla własnej dumy, lecz dla wszystkich,

by mnożyło się bogactwo i cnota, przyczyniając się do postępu Dzieła Boskiej Kreacji w kierunku jego rzeczywistego celu — szczęścia, powszechnej błogości.

Amen
26. HAAJASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 28 lipca — 1 sierpnia

Tekst Tradycyjny mówi nam, że Anioł ten sprawi, iż sędziowie będą przychylni naszej sprawie; pozwoli nam wygrywać procesy (rozumiane w sensie filozoficznym). Każdy z nas ma jakąś sprawę do obrony, ambicje do zrealizowania; Anioł ten jest motorem naszych ambicji. Podopieczny Haajasza działa w zgodzie z Prawem Boskim i ludzkim, jest człowiekiem sprawiedliwym i wartościowym, zdolnym stworzyć w społeczeństwie miejsce, gdzie będzie się rozwijać to co słuszne. Może zająć wysoką pozycję wśród ludzi w parlamencie, dyplomacji, w gmachu sądu, wszędzie tam, gdzie sprawiedliwość i prawda są potrzebne. Człowiek ten będzie postępować słusznie, według praw moralnych, ale to nie wystarczy; musi modlić się do swego Anioła Stróża, by uzewnętrznił siłę, w tym przypadku dar sprawiedliwości i prawdy.

Modlitwa

Haajaszu, pragnę, Panie, być na ziemi świadkiem Twego światła, godnym niesienia Twojej księgi.

Jeżeli przyznasz mi prawo rozjemcy w konfliktach pomiędzy ludźmi czy narodami,

pomóż mi znaleźć rozwiązania we wzniosłej ludzkiej perspektywie;

z myślą o szczęściu ludzi i w harmonii z rytmem Twego Wszechświata. Obudź we mnie niepokój rzeczywistego uduchowienia, aby światło, które mi darujesz, zrobiło ze mnie Twego ambasadora,

Twego wspólnika w pracy dla świata;

bym w ten sposób mógł urzeczywistnić moje życie w radości, pokoju, bogactwie moralnym i materialnym, w szczęściu.

Amen

27. JERATEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 2 — 6 sierpnia

Anioł Stróż Chóru Panowania. Z wielką siłą wyraża dary i moce swego Ośrodka. Z niego promieniują energie twórcze Serafinów, miłość i mądrość Cherubinów, zdolność do prawomocnego porządku Tronów, jak również moc organizowania nowych światów. Podopieczny tego Anioła Stróża może uważać się za wybrańca bogów; nie przez przypadek, lecz w wyniku naszych zasług otrzymujemy protekcję tego, a nie innego Anioła. Jeratel ofiarowuje optymizm, radość, spokój i wszystkie wyższe zalety, które prowadzą do powodzenia (w miłości, pieniądzach, prestiżu, duchowości itp.). Wzywać go, oznacza rozwiązać błyskawicznie problemy osobiste, polityczne, społeczne… Anioł ten zawsze przyjmuje swych podopiecznych z otwartymi ramionami, daje im spokój i realizację marzeń.

Modlitwa

Jeratelu,
Panie, pozwól mi użyć zalet nabytych w ciągu moich niezliczonych wcieleń, by rozjaśnić ciemne strony mojego istnienia.

Chcę być rzeką ognia, by w niej mogli się obmyć wraz ze mną wszyscy, którzy tego pragną.

Pozwól mi rozdać płomień tym, którzy nie otrzymali jeszcze przynależnej im części odwiecznej prawdy.

Pomóż mi, Aniele Jeratelu, wzlecieć nad tym, co sprofanowane, by móc przeniknąć własności tego, co namaszczone, święte;

pomóż mi odnaleźć moje miejsce we Wszechświecie.

Spraw, by w mym rozumie odbijała się Twoja boska wiedza i by w mojej duszy pragnienie działania i nauki nigdy nie zagasło. A gdy mój duch oddzieli się od ciała, by wznieść się ponad siebie samego, prowadź mnie przed oblicze Nieśmiertelnego; niech staną z Nim twarzą w twarz.

Amen

28. SEHEJASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 7 — 12 sierpnia

Ten Anioł Stróż panuje nad pewnymi ustalonymi energiami Marsa
i według Tekstu Tradycyjnego chroni od pożaru, upadku, ruiny, chorób, krótko mówiąc — od wszelkich nieszczęść związanych z energiami Marsa-Kamaela, który przyznaje mądrość poprzez doświadczenie. Sehejasz przynosi łaskę Hasediela-Jupitera (władcy Chóru). Anioł ten zawsze uratuje swego podopiecznego i pozwoli mu wyjść cało z każdej sytuacji. Człowiek, którego Aniołem Stróżem jest Sehejasz, uniknie wypadku w samolocie, samochodzie, pociągu, na statku. Jest to człowiek opatrznościowy, który samą swą obecnością oddala wszelkie katastrofy. Modlitwa do Sehejasza jest bardzo pożyteczna, działa zapobiegawczo; jest doskonałym ubezpieczeniem.

Modlitwa

Sehejaszu, pomóż mi, Panie, uświadomić sobie moje błędy,

by boleść, nosicielka mądrości, nie była już potrzebna.

Ciężka karma wisi nade mną, pomóż mi się od niej uwolnić,

wypełnić zobowiązania i przyrzeczenia dane moim bliskim, społeczeństwu. Opieka Twoja jest moim przywilejem zdobytym przez czynienie dobra. Prowadź mnie, aniele Sehejaszu,

abym ostrożnie zarządzał darami, które od Ciebie dostanę.

Oświeć mą duszę, bym zrozumiał znaczenie prób i doświadczeń; byś mógł ze mnie następnie - uwolnionego od zgorzelin przeszłości - uczynić jednego z Twych wspólników w boskim Dziele Swiata.

Amen

29. REIJEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 13 — 17 sierpnia

Anioł ten jest postacią (obliczem) słoneczną Hasediela-Jupitera; Tekst Tradycyjny mówi nam, że panuje nad uczuciami religijnymi, tworząc przyczułek w świadomości swoich podopiecznych, pozwalający im słyszeć głos płynący z góry. Podopieczny Reijela będzie mógł ustanowić niezniszczalną więź z potęgą swego Anioła. W każdym momencie, nawet jeżeli nie będzie potrafił tego uzasadnić, świadomość będzie mu podpowiadać postępowanie słuszne i prowadzące do celu. Anioł ten przekaże bezpośrednio swemu podopiecznemu tajemną wiedzę, która pozwoli mu zobaczyć doskonały i wszechistniejący porządek — co oznacza, że człowiek ten będzie uzbrojony do walki z „wrogami religii” (według Tekstu Tradycyjnego), czyli tymi, którzy przeciwstawiają się prawu naturalnemu.

Modlitwa

Reijelu, Panie, wybrałeś mnie, bym niósł Twe słowo!

Czuwaj więc, by dusza moja była czysta i jasna,

bym prawdziwie objawiał Twoją myśl.

Obmyj nieczystości, usuń przeszkody (które stawia moja śmiertelna osobowość), by fala Twego światła płynęła wartko i obficie.

Uwolnij mnie od nieprzyjaciół, których pragnieniem jest odwrócić mnie od mojego celu; uwolnij od przyjaciół, których modne, lecz fałszywe wartości mnie zniewalają.

Dostarcz mi siedziby, gdzie mógłbym medytować i zarazem wieść zwykłe codzienne życie.

Wypełnij mnie entuzjazmem i gorliwością w rozgłaszaniu tego, co moje Ja przeczuwa.

Nie pozwól, bym moim zachowaniem zdradził to, co dzięki tobie głoszę. Ośmiel we mnie, aniele Reijelu, gorące pragnienie poświęcania się, niesienia pomocy.

Chcę rozdawać zalety, dary i moc Twojej prawej dłoni.

Amen
30. OMAEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 18 — 22 sierpnia

Zarządza energiami Wenus należącymi do Hasediela-Jupitera, przyznającymi urodzaj i pełnię życia wyższego naszemu światu. Omael rozdaje błogość, zalety moralne i duchowe, bogactwo materialne. To uzdrowiciel zdolny przywrócić zdrowie każdej żywej istocie. Jego podopieczni będą zawsze szczęśliwi i w dobrym zdrowiu. Kobiety mające tego Anioła za stróża są płodne, dają życie nie tylko w sferze ludzkiej, ale również w sferze roślinnej i zwierzęcej; przywracają żyzność jałowej glebie dzięki przyjściu oczekiwanych deszczy, zwiększają płodność zwierząt, którymi będą się opiekować. Działalność mężczyzny mającego Omaela za Anioła Stróża także będzie dotyczyć płodności, którą ten Anioł przynosi, ale w mniej dosłownym sensie (na przykład będzie lekarzem odbierającym porody).

Modlitwa

Omaelu ,

pragnę Panie , by dzięki mnie przyszły na świat istoty wielkoduszne, wzniosłe. Chciałbym być wybrany przez Ciebie, by dać życie ludziom wspaniałym,

niech świadczą o Twoim Królestwie tutaj na ziemi.

Ale jeżeli konieczność wymaga, bym sprowadzał na świat istoty kalekie ciałem czy duszą, otwórz, Omaelu, moje ciało na miłość!

Oby znaleźli we mnie gorące uczucie i siłę potrzebną w ich ludzkiej podróży. Udziel mi, Panie, daru krzepienia, zdolności odradzania nawet tych, którzy narażeni są na dotknięcie śmierci.

Amen


31. LEKABEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 23 — 28 sierpnia

Anioł Merkurego w służbie Hasediela-Jupitera (różnorakie własności każdego z Aniołów związane z energiami planet i Archaniołów opisałem
w książce [Rituels et Priere]). Lakabel obdarza talentem. Tekst Tradycyjny mówi, że Anioł ten przyznaje swoim podopiecznym zdolność do realizacji i zrobienia fortuny. Anioł ten tworzy naukowców (Merkury) z użytecznymi, światłymi i dochodowymi (Jupiter) pomysłami; oznacza to, że będą głosić na Dole reguły z Góry. Omael był twórcą życia; a Lekabel niesie zrozumienie praw i skłania ludzkość do postępowania zgodnie z nimi. Jest to droga prowadząca do powodzenia; jego podopieczni rozumieją to doskonale.

Modlitwa

Lekabelu, natchnij mnie, Panie.

Niech moja ludzka praca będzie przydatna mojej pracy duchowej.

Pomóż mi, Aniele Lekabelu, odkryć w moim wnętrzu przestrzeń niebiańską, gwiezdną, aby mój rytm życia współbrzmiał z rytmem kosmosu.

Spraw, bym był w mocy rozwiązać problemy moich bliskich; pomóc im bogactwem, jakie dał talent, który mi przyznałeś.

Na tym ostatnim etapie mojego rozwoju obdarz mnie pogodą ducha potrzebną, by móc dobrze przyswoić sobie doświadczenia zgromadzone przez moje przeszłe wcielenia, których historia uległa zapomnieniu.

Spraw, by namiętności nie niepokoiły mojego istnienia; i żebym nie był wrażliwy na żadne inne piękno poza pięknem Twego boskiego oblicza.

Amen


32. WASARIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 29 sierpnia — 2 września

Anioł Stróż związany z siłami księżycowymi; działa na najniższym poziomie wibracji Chóru Panowania, najbardziej skamieniałym i w wyniku tego jest Aniołem, który najintensywniej manifestuje swój wpływ, może nam przynieść najbardziej radykalną pomoc. Energie Jupitera (bogactwo, dobrobyt, radość) są przekazywane przez tego księżycowego Anioła z dużą siłą i wyrazistością – na poziomie podświadomości jego podopiecznych. Ponieważ życie zewnętrzne, codzienne nie jest niczym innym jak odzwierciedleniem naszej rzeczywistości wewnętrznej, osoba pozostająca pod wpływem tego Anioła Stróża (w szczególności jeżeli adresuje do niego swe modlitwy) będzie kierowana w kierunku szczęśliwych zdarzeń. Jest to Anioł Stróż wielkich tego świata (według statystyk). Tekst Tradycyjny wskazuje, iż modląc się do tego Anioła, otrzymujemy względy i pomyślność od królów, prezydentów i osób wpływowych.

Modlitwa

Wasariaszu, złożyłeś, Panie, ciężkie zadanie na moje słabe ramiona.

Moje przeszłe wcielenia nieodwołalnie nakazują mi sądzić moich braci;

bronić ich praw lub zmuszać do spojrzenia wprost na konsekwencje ich czynów.

Objaw się, Aniele Wasariaszu, bym mógł być wzorcem sprawiedliwości. Jeżeli będę musiał być surowy, pomóż mi, bym wygłaszając wyrok nigdy nie wydał się zuchwały.

Pomóż mi darzyć braci, których osądzam, współczuciem i sympatią, by łatwiej mogli zniesc ciężar kary.

W każdej okoliczności spraw, bym dzięki Twej łasce był jedynie skromnym sługą Prawa, a nigdy osądzającym przyziemnie i z mocą bezprawia.

Amen

33. JE***ASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 3 — 7 września

Reprezentuje energię Urana w marsowym Chórze Potęgi. Możemy powiedzieć, że siła mięśni Marsa będzie zawsze przydzielona w obfitości do realizacji prac skierowanych na wyższe cele, by wzrastać moralnie, duchowo i materialnie. Tekst Tradycyjny mówi, że Anioł ten jest tarczą dla książąt szlachetnych i uczciwych, czyli chroni w nas to co najwznioślejsze. Pojęcie ochrony obejmuje (tutaj) pracę; jednym słowem Je***asz skłoni nas do pracy dla Księcia (którego mamy w naszym wnętrzu), by stały mu się posłuszne nasze niskie skłonności.

Modlitwa

Je***aszu, Panie, przeszedłem długą drogę u boku ludzi dostojnych,

lecz jeżeli od tej chwili Twoja wola jest, bym poznał zdeprawowanie Twojego dzieła, czuwaj z wysokości,

bym bez przekroczenia granic nadanych złemu nauczył się lekcji, której mi trzeba.

Chcę, by moja wyprawa w ciemność była tylko zdarzeniem, antraktem w wielkiej operze mojego istnienia.

Po tej lekcji chcę powrócić do światła, by stać się istotnym elementem w Twoim olśniewającym wszechświecie.

Amen34. LEHAHIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 8 — 12 września

Saturnowy Anioł Mocy. Udziela swych darów i potęgi, by jego podopieczny pracował w służbie wyższej sprawy, niezależnej od niego. Będzie to służba i wierność wielkiemu człowiekowi, w oddaniu i dyscyplinie, z respektem i powagą. W zamian za to podopieczny Lehahiasza będzie się cieszył szacunkiem i pełnym zaufaniem przełożonych, którzy przyznają mu wszelkiego rodzaju wynagrodzenia, chociaż zawsze związane z pracą. Lehahiasz lubi ludzi ciężko pracujących, daje im bezpieczeństwo materialne, ciągłość pracy. Jego podopieczny powinien pozostawać w ciągłym kontakcie z przełożonym, gdyż postęp szefa przypuszczalnie przyspieszy jego własny rozwój; dzięki awansowi przełożonego będzie mógł (z mocy tego Anioła) odnosić sukcesy godne pozazdroszczenia, zwracające powszechną uwagę.

Modlitwa

Lehahiaszu, daj mi ważne powody do służby, gdyż jestem dobrym sługą.

Daj mi pana o szerokich horyzontach, któremu mogę ofiarować wierność i zdolności organizatora.

Uczysz mnie, Aniele Lehahiaszu, łączyć wodę z ogniem, powietrze z ziemią; oby te nauki przyniosły mi laury chwały.

Prowadź mnie tam, gdzie mogą błyszczeć uzdolnienia, którymi mnie obdarzyłeś.

Spraw, bym słowem i postępowaniem mógł ukoić gniewne umysły.

Spraw, bym był wspaniałomyślny i oddany;

by moje serce i umysł, jak również słowa i czyny pozostawały w doskonałej harmonii,

bym mógł przekazać moim braciom pokój i wolę, którymi wypełniłeś moje jestestwo, a które są źródłem bogactw duchowych i materialnych.

Amen

35. SZAWAKIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 13 — 17 września

Ten Anioł Jupitera nakłania do pracy, a ona prowadzić nas ma do mitycznego Edenu, który niegdyś opuściliśmy. Jego podopieczni pogodzą się z odwiecznymi prawami. Wpływ Szawakiasza w życiu codziennym przejawi się pojednaniem z osobami, których interesy są niezgodne z interesami podopiecznych tego Anioła Stróża. Pojednanie będzie wyrażać się poprzez pracę, a więc protegowanemu Szawakiasza przyjdzie pracować w nieprzyjaznych okolicznościach — na wschód od Edenu. Wrogość (z którą musi się pogodzić) będzie punktem wyjścia i dzięki modlitwie do swojego Anioła Stróża człowiek ów będzie mógł rozpocząć drogę powrotną do Raju Utraconego, by odnaleźć go na zawsze!

Modlitwa

Chawakiaszu, pomóż mi, Panie, by głos mojego Ja trafił do mojego rozumu. Pomóż mi, Panie, pojąć język Aniołów.

Pomóż mi, Aniele Szawakiaszu! Daj mi dość sił, bym rozerwał więzy, które mnie trzymają w niewoli moich przyzwyczajeń,

a wtedy będę mógł rozpocząć nowe życie.

Aniele Szawakiaszu, pomóż mi znaleźć odpowiednie miejsce dla stworzenia nowego świata.

Natchnij mnie, Panie, bym odnalazł słuszne słowa i czyny użyteczne do budowy tutaj świata na podobieństwo tego w niebie.

Pomóż mi budować Nowy Raj.

AMEN

36. MONADEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 18 — 23 września

Anioł Marsa w służbie Archanioła marsowego Kamaela. Tradycja mówi, że Monadel uwalnia więźniów i wyjaśnia nam los osób zaginionych. Chodzi tu oczywiście o uwolnienie tych spośród jego podopiecznych, którzy stali się niewolnikami własnych błędów: oddalili się od prawdy, oddalili od ojczyzny duchowej, gdzie człowiek żył przed swym upadkiem i wygnaniem. Monadel jest pierwszym szczeblem drabiny prowadzącej do Szawakiasza (anioła powrotu do Raju). Zadaniem podopiecznego Monadela będzie odzyskanie szacunku dla siebie samego. Objawi się to przez ciężką pracę zawodową, obcą jego osobowości, jego możliwościom. Tekst Tradycyjny głosi, iż należy modlić się do tego Anioła, jeśli pragniemy utrzymać posadę; wówczas odzyskamy utracone umiejętności będziemy mogli pracować dobrze i spełnić się zawodowo.

Modlitwa

Monadelu, pomóż mi, Panie, wymazać z pamięci mroczną przeszłość.

Uczyń, by siedem zasłon zapomnienia spadło na to, czym byłem i czym nie chcę być już nigdy.

Spraw, mój Aniele Stróżu, by znikła nękająca mnie tęsknota.

Oddal też ode mnie na zawsze smak dawnych swawolnych przyzwyczajeń, które tak długo więziły mnie w materializmie tego świata.

Pragnę wzlecieć do światła.

Chcę, byś wydał mi, Aniele Monadelu paszport, wizę, bym powrócił duchem i ciałem do mojej niebiańskiej ojczyzny.

Chcę słyszeć gwiezdny koncert, muzykę sfer, szmer ciał niebieskich w ich kosmicznym, międzyplanetarnym biegu.

Mozół ciężkich dni skończył się dla mnie. Wznoszę do Ciebie duszę pełną doświadczeń.

Pij, Aniele! Pij, smakuj nektar z mego kielicha pełnego doświadczeń.

Twe dary zaowocowały. Wszystko jest możliwe, gdy idę ramię w ramię z mym Aniołem Stróżem!

AMEN
37. ANIEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 24 — 28 września

To Anioł Słońca, marsowego Chóru Potęgi. Anioł ten znacznie wzmacnia wolę swych podopiecznych, reprezentowaną przez Słońce. Cechami tych osób będzie stalowa wola, zdecydowanie i niezłomna prawość. Praca przyniesie im sławę (jeśli tylko zwrócą się z modlitwą do swojego Anioła Stróża). W jakiejkolwiek dziedzinie człowiek będzie pracować Aiel przyniesie mu uznanie. W ten sposób energie marsowe zamanifestują się w świadomości, rządzonej przez Słońce, i uwolnią ją od błędów (zła w ogólności), więc podopieczny tego Anioła będzie miał charakter zrównoważony i przyjazny. Tradycja głosi, że Aiel pomaga przezwyciężyć własną rutynę.

Modlitwa

Aielu, moją myślą, Panie, pragnę wyrazić Twój Wszechświat.

Wiem, że są tajemnice, których nie potrafię zgłębić, wysokie szczyty, których nie udaje mi się osiągnąć. Lecz odgaduję, że ponad moim światem istnieje świat rozleglejszy i pewnego dnia dotrzemy tam my wszyscy.

Proszę Cię, Aniele Aielu, byś pozwolił mi go dojrzeć, a będę świadczył o wszystkich twych cudach przed tymi, którzy znajdują się na niższych niż ja poziomach swiadomosci.

Mogę osiągnąć punkt, skąd zobaczę, że wszystko jest całością i już na zawsze pozostanę w Twej Jedności, która nieuchronnie prowadzi do pokoju, bogactwa moralnego i materialnego oraz do sprzymierzenia z Dziełem Boga.

Amen

38. HAAMIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 29 września — 3 października

W marsowym Chórze Potęgi anioł ten panuje nad siłami Wenus. Człowiek urodzony w tym czasie spotka bratnią duszę i przeżyje niezwykłą miłość. Jego życie będzie spokojne, pogodne, bez trwogi. Według Tekstu Tradycyjnego modlitwa do tego anioła jest skuteczna przeciw błyskawicy, broni palnej, dzikim zwierzętom i złym duchom, albowiem wobec przemocy nie ma nic ponad siły Wenus. Haamiasz świadomie dozuje mieszankę energii Marsa, właściwej aniołom Panowania, z energią Wenus, którą reprezentuje w łonie swojego Chóru. Sprowadza też ze Światów Wyższych na nasz świat materialny piękno i harmonię. W ten sposób moc Wenus ożywiona jest przez moc Marsa. Krótko mówiąc, Haamiasz obdziela swych podopiecznych spokojem, miłością, sztuką i duchowością do woli.

Modlitwa

Haamiaszu, oczyść, Panie, moje uczucia, oddal ode mnie wszystko, co nie współgra z Prawem boskim.

Spraw, by serce moje pragnęło tylko tego, czego Ty pragniesz dla mnie, Haamiaszu, z Twej boskiej siedziby.

Naucz mnie, Panie, sztuki łączenia wody i ognia, czyli moich uczuć i woli, by położyć kres walce tych dwóch braci.

A gdy osiągnę już wewnętrzny spokój i będę gotów podjąć słuszne i konieczne działania dla moich bliźnich i mnie samego, proszę, byś obdarzył mnie rozsądkiem i logiką, ażebym z pomocą moich bliskich mógł obudzić w sercach ludzi Twoją prawdę, gdyż wtedy szczęście zapanuje w świecie.

Amen

39. REHAEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 4 — 8 października

Anioł ten (wraz ze swymi legionami) otworzył Drogę 23 (patrz: Drzewo Życia str. 12), przez którą rzucane jest w otchłań wszystko to, co niezgodne z zamysłem boskim. Rehael z pomocą swoich legionów ratuje to, co może być uratowane. Dlatego tradycja podkreśla, że Anioł ten leczy choroby ciała i duszy, przekształca zło w dobro. Tradycja mówi również o darze Rehaela, którym jest wzmacnianie miłości ojcowskiej i miłości synowskiej. Efektem jest przywrócenie harmonii pomiędzy działaniem a jego skutkami, dzięki temu jego podopieczni mogą zrozumieć, że rezultat każdego postępowania jest logicznym wynikiem konkretnej przyczyny. Zrozumienie takie wystarczy, by przywrócić harmonię i zdrowie, co pozwoli na długie i szczęśliwe życie. Modlitwa do tego Anioła Stróża jest niepomiernie użyteczna.

Modlitwa

Rehaelu, Panie, spraw, by w życiu panował ład.

Pomóż mi, abym nie narzucał innym moich problemów, moich przekonań, moich niepokojów.

Daj mi siłę niezbędną, bym mógł sam wykonywać moje obowiązki i nie potrzebował obarczać nimi przyjaciół i bliskich.

Rehaelu, daj mi jasność umysłu potrzebną do powzięcia koniecznych decyzji, które wyzwolą mnie od codziennej rutyny.

Wolny od tego ciężaru będę podążać w kierunku nowych możliwości duchowych i materialnych.

Potrzebuję Ciebie, Aniele Rehaelu! Pomóż mi, kiedy przystąpię do złożenia ofiary z namiętności moich uczuć.

Niech mój rozsądek zaakceptuje tę przemianę, to wywyższenie ku nowej sytuacji, gdzie odbiciem mego spokoju wewnętrznego będzie spokój zewnętrzny.

Z Twoją opatrznościową pomocą ta nowa sytuacja przyniesie błogosławieństwo natury duchowej i materialnej.

Amen

40. IHIAZEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 9 — 13 października

Ihiazel jest Aniołem księżycowym; sprawia, że energia Marsa przynależąca do jego Archanioła przenika do wnętrza energii księżycowych w celu uwolnienia więźniów tam się znajdujących. W rzeczywistości energia księżycowa stworzona jest z wielorakich energii kosmicznych; można więc powiedzieć, że więźniami są te niezliczone energie. Energie marsowe wkraczają razem z Ihiazelem, by według Tekstu Tradycyjnego uwolnić nas od wszystkiego, co powoduje niepokój, gnębi, uciska, tyranizuje, trwoży, absorbuje. Anioł ten jest oswobodzicielem. Będąc Aniołem księżycowym, ma władzę nad wydawaniem książek, płyt, prasy, nad telewizją i kinem; nad wszystkim, co związane jest z obrazem i wyobraźnią. Energia księżycowa tworzy również (poprzez tego Anioła) sól, więc jego podopieczni będą wiedli życie pełne wydarzeń, jeśli tylko pozostaną w kontakcie ze swym Aniołem Stróżem.

Modlitwa

Ihiazelu, zbudź mnie, Panie, ze snów o mądrości logicznej,

Aby moje dążenia zapładniały mój rozsądek.

Chciałbym ofiarować społeczeństwu, do którego należę, zrównoważoną wizję Twego Królestwa.

Pozwól mi, Aniele Ihiazelu, uwolnić się od moich nieprzyjaciół wewnętrznych i zewnętrznych; uwolnić się od wszystkiego, co mnie wstrzymuje na niższych poziomach,

by przez kanał mojej duszy krążyło, płynęło, rozprzestrzeniało się Twoje posłannictwo;

bym dzięki Twym darom i mocy, dzięki Twej łasce zyskał powszechne zaufanie i doszedł do życia wzniosłego duchowo, jasnego moralnie, dostatniego i pomyślnego.

Amen
42. MIKAEL (ANIOŁ)

Anioł Stróż urodzonych w dniach 19 — 23 października

Reprezentuje energię Saturna w łonie słonecznego Chóru Cnoty. Dzięki temu aniołowi człowiek może zrozumieć prawa rządzące światem, stając się w ten sposób cząstką porządku kosmicznego. Mikael sprawi, że świadomość jego podopiecznych działać będzie w służbie Stwórcy. Posłuszeństwo i wierność przełożonemu, dyrektorowi zapewnią im powodzenie. Więź duchowa z tym, co wyższe, sprawi, że człowiek osiągnie wspaniały sukces w działalności mającej związek z czymś wzniosłym. Ponieważ energia Saturna kształtuje prawa, człowiek dzięki swemu Aniołowi może się stać wielką postacią w dziedzinie prawodawstwa lub sądownictwa. Należy też modlić się do tego Anioła, by nie służyć nieprawowitemu przywódcy.

Modlitwa

Mikaelu, daj mi przywilej ustanowienia na ziemi porządku, który panuje w Niebie.

Spraw, by zamiar boski wobec mojego istnienia był dla mnie zrozumiały,

prowadź mnie, bym mógł uzewnętrznić moje pragnienie dobra i pomyślności.

Niech Twe światło mnie opromieni, a Twa siła wspomoże,

abym mógł rozpowszechnić to, co jest w zgodzie ze Złotą Regułą, która ma prowadzić świat ku nowemu wiekowi pokoju i szczęśliwości.

Spraw, bym był spragniony kosmicznych tajemnic, wiedzy duchowej.

Aniele Mikaelu, jesteś moim jedynym mistrzem, niech Twoja moc prowadzi mnie, posłusznego i wiernego regułom boskim, miłości i prawości, do absolutnego spełnienia.

Amen


43. WEULIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 24 — 28 października

Anioł słoneczny z Chóru Cnoty panuje nad energią Jupitera – nosiciela życia, obfitości, bogactwa i radości. Tekst Tradycyjny mówi, że Anioł ten przewodniczy pokojowi uniwersalnemu, który jest jego darem dla podopiecznych. Lecz Rajski Pokój człowiek otrzymuje jedynie przez wojnę, gdyż żyjemy w świecie, gdzie prawa boskie są niepełnomocne (wprost przeciwnie). Można powiedzieć, że z pomocą tego Anioła człowiek będzie mógł uwolnić się od więzów swej niższej natury, a wtedy zdoła przywrócić swemu życiu pełnię świetlistego istnienia. Od momentu gdy skieruje modlitwę do swego Anioła, zajdą wielkie zmiany; opuści go cierpienie, będzie wiódł szczęśliwe życie. W bycie materialnym zaprowadzi go to od życia w braku (lub potrzebie) do obfitości, od stanu zależności, niewoli do stanu wolności i odzyskanej mocy.

Modlitwa

Weuliaszu, spraw, by w głębi mojego sumienia światło promieniste pojednało me uczucia z wymaganiami moralnego porządku powszechnego, naturalnego.

Spraw, by moja miłość znalazła upodobanie w tym, co wzniosłe i szlachetne,

spraw, by moja energia wewnętrzna kierowała się ku celom wzniosłym i czynom pożytecznym.

Niechaj moje uczucia, Aniele Weuliaszu, zjednoczą się z moim rozumem. Niechaj najszlachetniejsze pragnienia natchną mój rozsądek, by w ten sposób uczucia i rozum zrodziły czyny, które wzbogacą moją świadomość i moje istnienie.

Ponieważ zostałem wyróżniony przez Ciebie, Aniele Weuliaszu, by uczestniczyć w Twojej Swietej wojnie, chroń mnie przed nienawiścią i zawziętością;

niech moja gwałtowność służy Twojej sprawiedliwości, niech moje zbrojne ramię będzie ramieniem cnoty i dobroczynności,

gdyż moim celem jest życie pożyteczne, szczęśliwe i słuszne.

Wypełnij, Panie, serce moje

darem szlachetnej sprawiedliwości, a życie łaską pomyślności.

Amen

44. JELACHIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 29 października — 2 listopada

Ten Anioł Stróż niesie w łonie Chóru Cnót energię Marsa - prowadzi swoich podopiecznych do zwycięstwa we wszelkiego rodzaju walkach, jest on Joanną d’Arc wśród aniołów. Tekst Tradycyjny mówi, że człowiek powierzony opiece Jelachiasza może dojść do zaszczytów w karierze wojskowej, ponieważ dzięki temu aniołowi w jak najlepszy sposób wyrazi swą chęć walki. W życiu cywilnym też będzie wojownikiem przez samą obecność tego Anioła, lecz pomimo że walczyć może w słusznej sprawie, Aniol poda mu pomocną dłoń tylko w przypadku wielu modlitw, gdyż istnieje ryzyko, ze czlowiek ten postępuje bezprawnie z kosmicznego punktu widzenia. Co powoduje powstanie karmy, którą trzeba będzie spłacać w przyszłym życiu – skutkiem tego jest opóźnienie w ewolucji danej osoby. Mimo wszystko człowiek nie powinien rezygnować z silnych wrażeń, choć zawsze przed, podczas i po działaniu musi słać modlitwę do swego Anioła.

Modlitwa

Jelachiaszu, skoro wybrałeś mnie na narzędzie Twojej sprawiedliwości, niechaj światło Twe będzie mym schronieniem.

Nie pozwól, by nadmiar uczuć pchnął mnie do samowolnego czynienia sprawiedliwości.

Prowadź mnie, Aniele Jelechiaszu, ku księgom mądrości, z których mógłbym uczyć się o prawach boskich, o organizacji i funkcjonowaniu kosmosu.

Pomóż mi zrealizować się w pracach pożytecznych ludziom i Dziełu Boskiemu.

Ponieważ Twa siła będzie mi dana, zrób ze mnie bohatera, który pozwala ludzkości zrobić mistrzowski skok naprzód!

Amen45. SEALIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 3 — 7 listopada

To Anioł Stróż prawdziwie słoneczny. Tak jak energia słoneczna oczyszcza i ożywia wszystko, Sealiasz przyznaje każdemu podopiecznemu długie i zdrowe życie. Urodzeni w biedzie wzbogacą się, chorzy odzyskają zdrowie. Należy modlić się do tego Anioła, który swą mocą uzdrawia chorych i przywraca płodność; poniżanym zaś , żyjącym na marginesie lub w upodleniu niesie wywyższenie; wypełnia serca wielką nadzieją. Tekst Tradycyjny zwie tego Anioła Motorem Wszechświata, i to prawda. Bez ciepła promieni słonecznych nic nie mogłoby się urzeczywistnić. Podopieczny tego Anioła ma możliwość zrealizowania marzeń, wszystkie jego projekty będą miały możliwość rozwinięcia się i konkretyzacji. Jednocześnie będzie bodźcem dla swego otoczenia – podopieczni Sealiasza to ludzie stworzeni, by budzić uśpiony entuzjazm.

Modlitwa

Sealiaszu, Panie, czuję się pełen niczym Słońce, które pragnie rozsiewać swe ziarno, nasienie na świat.

Pomóż mi ujawnić cnoty, którymi mnie obdarzasz.

Niech objawi się tylko to, co potrzebne innym i rozwojowi Dzieła Boskiego.

Spraw, Aniele Sealiaszu, by dzięki mnie odnaleźli pełnię istnienia ci, którymi kieruje gorące pragnienie służenia innym!

Chroń mnie wszakże od wszelkiego nadmiaru.

Niech moje lata nie będą zbyt gorące ni zimy zbyt mroźne.

Pozwól mi działać zawsze w jedności z Tobą, w rytmie Serca świata, aby urzeczywistnienie, które mi przyznasz, było Twoim i Pana tego świata urzeczywistnieniem.

Amen

46. ARIEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 8 — 12 listopada

Anioł panujący jednocześnie nad siłami Wenus i Słońca. Tekst Tradycyjny mówi, że przywołujemy tego Anioła, by poznać naszą przyszłość; nosi on imię Boga Objawiciela. Może nam pomóc odkryć ukryte skarby, które wspomogą realizację naszych dążeń, pragnień. Złoto, srebro, banknoty są jedynie skondensowanym światłem i jeżeli je posiadamy, możemy zrealizować nasze marzenia dużo szybciej. Modlitwy do tego Anioła Stróża powinny dotyczyć przede wszystkim próśb o dobra materialne, które bez wątpienia pozwolą działać szybko i skutecznie. Świat materialny, widzialny, jest Dziełem boskim; Bóg pragnie triumfu swego stworzenia. Podopieczni Ariela mogą dokonać bardzo dla nich ważnego odkrycia duchowego lub materialnego, które zmieni ich życie, gdyż dysponować będą nowymi możliwościami.

Modlitwa

Arielu, Panie, pragnę uwolnić się z sideł materii, aby przebiegać Twoją przestrzeń nieskończoną, Twój świat duchowy.

Pragnę przekroczyć ściśle zdefiniowany świat materii, by nasycić się wiecznością!

Objaw mi, Aniele Arielu, wszystkie tajemnice zawarte w nieprzeniknionej boskości, ażebym mógł przekazać je wspólnocie ludzkiej , moim braciom.

Oświeć, Panie, mój zmysł postrzegania duchowego, abym mógł ukazać braciom skarby ukryte, uśpione gdzieś w głębinach mojego i ich istnienia.

Udziel mi łaski pomyślnej realizacji mojego żywota, gdyż moja pomyślność będzie Twoją, a także Stwórcy i Pana wszechświata pomyślnością, dla dobra wszystkich.

Amen

47. ASALIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 13 — 17 listopada

Anioł merkurowy Słońca, którego Tekst Tradycyjny zwie Aniołem Prawdy i Sprawiedliwości (Prawda jest energią słoneczną, a Sprawiedliwość energią Merkurego). Konkretnie – jego podopieczny ma szczęście i łatwość w działalności intelektualnej, gdyż Asaliasz silnie rozjaśnia mu myśli i intelekt. Obie energie Słońca i Merkurego, działając wspólnie, odganiają precz złe i błędne myśli i nadzwyczaj wzmacniają pamięć. Z potężną pamięcią i jasnym poglądem na świat człowiek znajdzie rozwiązanie dla każdego problemu i sposób na realizację wszystkich swoich pomysłów. Modlitwa do tego Anioła Stróża jest niezwykle korzystna — podobnie jak do wszystkich Aniołów; wszystko jest możliwe dzięki naszemu Aniołowi, który nas kocha.

Modlitwa

Asaliaszu, Panie, pomóż mi oddalić się od wszystkiego co mroczne.

Opuszczam zamki materializmu, by iść do Twej Ziemi Obiecanej.

W bardzo dalekiej przeszłości byłem zabawką w Twoich rękach,

Twoją wierną kukiełką.

Niedawno chciałem sam przebudować świat w zgodzie z lekcją kiedyś mi daną.

Teraz, Panie, pragnę z Tobą współpracować.

Twoja dłoń w mojej dłoni; ja jako człowiek, Ty jako Anioł Stróż.

Twój oddech w moim porywie!

Chcę, byśmy zostawili wskazówki, znaki,

aby ci, którzy idą naszym śladem, znaleźli drogę już wytyczoną, oznakowaną, nakreśloną i zaznali powodzenia, sukcesu, jaki osiąga nieuchronnie, ten kto pracuje na usługach stworzenia, Dzieła Boskiego, królestwa pokoju i miłości.

Amen

48. MIHAEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 18 — 22 listopada

Anioł panujący nad energiami księżycowymi w łonie Chóru Słonecznego. Kieruje życiem małżeńskim (życiem pary) i jest jego czynnikiem zapładniającym w pełnym tego słowa znaczeniu. Niesie pomoc w przypadku bezpłodności (jego podopieczni mogą słać modlitwy do niego w każdym momencie; inni w dniu Archanioła Rafaela, czyli w niedzielę). Człowiek pozostający pod opieką tego Anioła Stróża stworzy harmonijny i głęboki związek z osobą płci przeciwnej. Współżycie to będzie szczęśliwe, bogate, radosne. Tekst Tradycyjny mówi, że Anioł ten lubi, gdy jego podopieczni dużo spacerują i próbują wszystkich przyjemności (duchowych i materialnych).

Modlitwa

Mihaelu, pozwól mi, Panie, przekazywać życie,

spraw, by wokół mnie wszystko rozkwitało,

złóż we mnie dobre ziarno, aby wykiełkowało godne Twego spojrzenia i spojrzenia Wiekuistego.

Chcę, Aniele Mihaelu, by z mojego obecnego, tymczasowego mroku zrodziło się Twe światło;

by z mego poświęcenia narodziła się fontanna życia.

Pragnę, byś złożył w moje ręce różdżkę,

a ja odnajdę źródło wód głębinowych i pomogę mu wytrysnąć z ziemi ludzkiej – często jałowej – Twoją Wodą boską, urodzoną z ognia Stwórcy,

która stanie się żyzną i płodną obfitością we wszystkim, wszędzie i dla wszystkich.

Amen


49. WEHUEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 23 — 27 listopada

Jest to Anioł Urana, Chóru Książęcego Wenus. Anioł najwznioślejszy, który łączy niebiańską radość z przyjemnościami ziemskimi! Wyostrza postrzeganie pięciu zmysłów i sprawia, że wszystko promienieje wokół jego podopiecznych (jeżeli pozostają w kontakcie ze swym Aniołem). Wzrok, słuch, dotyk, smak zapewnią nam tak intensywne doznania, że będziemy wychwalać Stwórcę, będziemy go błogosławić! Podopieczny Wehuela rozwinie swe wielorakie zalety i umiejętności; będzie zauważany i kochany wszędzie- nie tylko dzięki wrodzonym zdolnościom, ale także poprzez pomoc opatrznościową swego Anioła Stróża. Jego szlachetność i wspaniałomyślność da otoczeniu poczucie bezpieczństwa dzięki samej jego obecności (która będzie w rzeczywistości obecnością Wehuela).

Modlitwa

Wehuelu, Panie, skieruj moje dążenia w stronę tego, co wzniosłe i szlachetne, godne Twego Świętego Imienia.

Pozwól mi, Aniele Wehuelu, wznieść do Twych wyżyn wszystkie stworzenia, które podejdą do mnie;

pozwól im odczuć w mym oddechu woń anielską Twojej wzniosłości.

Prowadź moje kroki w stronę gór, nigdy dolin, w stronę szczytów niedostępnych, ponad chmury – do czystego eteru sklepienia niebieskiego.

Spraw, by jaśniały we mnie Twoje cnoty, Twoje dary i Twoja moc!

Nie po to, by napełniać mnie próżnością, lecz by świadczyć, Panie, o Twojej olśniewającej obecności.

Amen


50. DANIEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 28 listopada — 2 grudnia

Daniel kieruje energiami Saturna i Wenus. Zaszczepia dobroć, piękno i harmonię prawom ludzkim; nosi imię Anioła Miłosierdzia. Jego podopieczni służą dobrą radą, są zrównoważeni, pełni harmonii i sprawiedliwości w sensie jak najbardziej ludzkim. Z pomocą owego Anioła - bez naruszania Prawa Boskiego - człowiek spełni swoje pragnienia. Pozostający pod opieką Daniela są urodzonymi sędziami, nawet gdy nie wykonują tego zawodu; będą najlepszymi adwokatami (z tytułem lub bez), by nas bronić. Efekty modlitwy do tego Anioła Stróża w tej sprawie są natychmiastowe! Osoby mające tego Anioła za Stróża mogą rozwinąć dar elokwencji i śpiewu, będą również posiadać dar przekonywania. Mogą osiągnąć wielki sukces w interesach, gdyż będzie im dany zdrowy rozsądek i zdolność mediatora. Krótko mówiąc, Daniel gwarantuje sukces życiowy wszystkim swoim podopiecznym.

Modlitwa

Danielu, podszepnij mi, jak innych zarażać entuzjazmem.

Spraw, Aniele Danielu, bym miał moc ujawniania ich uśpionego potencjału i bym reprezentował narodzenie nowych nadziei.

Niech dzięki mnie moi bracia odkryją świeżość, wdzięk i zapach wieczności zastygły w kamieniu i niech jasno ujrzą rzeczywisty i piorunujący skutek działania sił duchowych, które zmieniają sytuacje wydające się nieodwracalne.

Danielu, pragnę wyprowadzać moich braci ze zwątpienia, niepewności, troski, braku zdecydowania,

ukazywać nowe perspektywy dla przyszłości i na realnych podstawach przywracać bliźnim zaufanie i radość życia.

Pozwól, Panie, bym wypełnił mój żywot ludzki na ziemi i by wraz ze mną powiodło się tym, którzy przeszli ciężkie próby i przeciwności losu.

Aniele Danielu, z Twoją pomocą możemy wszystkiego dokonać!

Amen


51. HAHASJASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 3 — 7 grudnia

Reprezentuje promieniowanie Jupitera płynące z Chóru Księstwa (energie Wenus). Hahasjasz jest przede wszystkim nosicielem nieskończonej dobroci. Tekst Tradycyjny mówi o sekretnej mądrości natury, a w szczególności tajemnicy kamienia filozoficznego i panaceum leku powszechnego — wiedzę tę Hahasjasz udostępnia ludziom. Jego podopieczny posiądzie ogromną i imponującą mądrość, która jednak nie będzie wynikiem nauki czy doświadczeń, lecz zostanie przekazana wprost przez Anioła w ramach zasług zdobytych w przeszłych wcieleniach. Człowiek ten może poznać tajemnicę właściwości królestwa podrzędnego, oraz prosić i otrzymać dar uzdrawiania. Będzie przywracać zdrowie chorym (leczyć ciało i duszę) i w każdej dziedzinie swej działalności stanie się istotą niezbędną, opatrznościową.

Modlitwa

Hahazjaszu, o Aniele Wieczny!

Skoro wybrałeś mnie, by moje ramię rozdawało Twoją opatrzność, pomóż mi zapomnieć błędy i zapisz na mój rachunek dobre uczynki, by waga moich czynów na ziemi przechyliła szalę na stronę dobra.

Kształć mnie, Aniele Hahazjaszu, według Twych sekretnych wzorów.

Niech nie stanę się ślepym narzędziem; przeciwnie, spraw, by moja świadomość jaśniała Twoim światłem, abym mógł nieść ulgę cierpiącym fizycznie i duchowo; bym mógł uzdrawiać innych i siebie samego;

a wtedy spełnię ludzki obowiązek - przywracajac moją wewnętrzną harmonię będę użyteczny innym i sobie samemu.

Amen


52. IMAMIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 8 — 12 grudnia

Anioł panujący nad energiami Marsa i Wenus. Tekst Tradycyjny mówi, że Anioł ten służy nam pomocą, niszcząc potęgę naszych nieprzyjaciół. Wskazuje więźniom środki prowadzące do odzyskania wolności. Dotyczy to przede wszystkim naszej natury podrzędnej, którą jest negatywna wola i nasze zdeprawowane pragnienia. Anioł Stróż uwalnia nas od podporządkowania wewnętrznemu wrogowi, oczyszcza nasze wnętrze (jeżeli go o to prosimy); wygania z naszego sumienia złe namiętności, by ich miejsce zajęły uczucia piękne i dobre. Tekst Tradycyjny mówi, że osoba pozostająca w pieczy Imamiasza będzie miała łatwość w podejmowaniu różnych i licznych prac (Mars wyraża pracę, a Wenus łatwość i delikatność). Anioł ułatwi jej uzewnętrznienie siły, dzięki czemu w pełni zrealizuje się w życiu społecznym, zajmując się ochroną więźniów lub pomocą tym, którzy przechodzą trudne doświadczenia życiowe.

Modlitwa

Imamiaszu, Panie,

spraw, by moi wrogowie zrozumieli, że nie należę do ich świata.

Powiedz im, że strawił mnie Twój Ogień i nie mogę dotrzymać obietnicy danej kiedyś przez moje dawne wcielenie.

Aniele Imamiaszu, uwolnij mnie od odpowiedzialności i zobowiązań z przeszłości.

Pomóż mi wspiąć się do Twojego niebiańskiego domostwa, pracuję bowiem już tutaj, w tym świecie według Twoich wag i miar, pokrzepiony mocą, którą mi dajesz.

Pragnę zbudować dla mnie i dla moich bliskich (dla wszystkich) nowy Raj; oświeć mnie, abym mógł tego dokonać w pełni.

Amen


53. NANAEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 13 — 16 grudnia

W Chórze Księstwa Anioł ten posiada oblicze słoneczne energii Wenus. Anioł olśniewający, najjaśniejszy (z Wehuelem). Tekst Tradycyjny mówi, że Nanael pozwala ujrzeć Boga i wspiąć się po 22-stopniowej drabinie Jakuba. Poznać prawdę na Górze, oznacza przekazać prawdę na Dole, jest to słuszne. Podopieczny Nanaela dzięki tej wiedzy wybierze drogę sądownictwa, lecz nie będzie stosował prawa według starych i surowych praw Taliona, lecz według nowej reguły Jezusa Chrystusa, która bierze pod uwagę 22--stopniową drabinę, pozwala nam zobaczyć, na jakim stopniu rozwoju znajduje się człowiek osądzany. Ten Anioł Stróż potrafi nam ukazać prawdę, pozwala nam widzieć, czuć, postrzegać naszymi pięcioma zmysłami. Można otrzymać od niego wszystkie moce, by zaprowadzić porządek i szczęście niebiańskie tutaj na ziemi.

Modlitwa

Nanaelu, naucz mnie, Panie, Twego boskiego ładu;

ukaż mi mechanizm, który wprawia w ruch Twoją doskonałą sprawiedliwość;

objaw mi osobliwość Twoich praw, Twoich reguł,

bym mógł na tej ziemi być wykonawcą Twego wzniosłego pełnomocnictwa,

wchodzić i schodzić po wielkiej drabinie Aniołów.

Pomóż mi, Aniele Nanaelu, znaleźć odpowiednie miejsce dla naszego porozumienia;

siedzibę godną uhonorowania Pana Wiekuistego;


miejsce odpowiednie dla zbudowania świętej drabiny o siedemdziesięciu dwu stopniach.

Mieszkanie, które będzie odbiciem mojego wnętrza, które zarazem posłuży do przywołania dwunastu symbolicznych rodów — niech przywrócą w świecie Twoje olśniewające Królestwo; Złoty Wiek przyszłego czasu.

Nanaelu, nie pozwól, by Twoje światło mnie zaślepiło, zrobiło ze mnie istotę próżną i zuchwałą, chcę być pokornym rzemieślnikiem Twego dzieła, tym, który urzeczywistnia zamiar swojego Anioła.

Amen
54. NITAEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 17 — 21 grudnia

Tekst Tradycyjny wskazuje, że Anioł ten użycza długiego życia w dobrym zdrowiu. Ten boski Dar opromieni człowieka, który zyska uznanie za swą moc i dobroczynną działalność. Nitael - rozdający swą potęgę dzięki błogosławieństwu Boga – był Stróżem króla Salomona. Można go również prosić o piękno (jest Aniołem Wenus), jak również o dobro i pomyślność materialną. Gdy cel jest szlachetny, człowiek może prosić również o moc uwodzenia i zyskiwania zaufania. Nitael przekazuje bezpośrednio synom i córkom swych podopiecznych wszystko, o co poproszą, gdyż jego opatrznościowa opieka roztacza się na całe otoczenie.

Modlitwa

Nitaelu, daj mi, Panie, świadomość o przemijalności rzeczy tego świata!

Nie pozwól, Aniele Nitaelu, bym utożsamiał się z chwałą, która pochodzi od Ciebie; ani żebym moc ofiarowaną mi przez Ciebie uważał za swoją .

Chcę być aktorem w Twojej sztuce, Panie,

robotnikiem Twego Dziela.

Zgadzam się być czasem królem, czasem żebrakiem.

Tak w bogactwie, jak w nędzy pozostanę wierny drodze, którą Ty mi wytyczyłeś.

Pomóż mi, Aniele Nitaelu, być zawsze spragnionym duchowości, wiedząc, że cała reszta będzie mi dana - jak królowi Salomonowi.

Amen

55. MEBAHIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 22 — 26 grudnia

Panuje nad mocami Merkurego w Chórze Księstwa, które posługuje się energiami Wenus należącymi do Archanioła Haniela. Według Tekstu Tradycyjnego połączenie tych dwóch energii sprawia, że Mebahiasz jest nosicielem płodności (Wenus) i elokwencji (Merkury). Hiram, król Tyru, budowniczy (pierwszej) Świątyni Jeruzalem (Świątyni króla Salomona) miał tego Anioła za Stróża. Mebahiasz pragnie, by myśl jego podopiecznych służyła prawdzie i ważnym projektom. Nic nie jest niemożliwe, gdy wzywamy go modlitwą.

Modlitwa

Mebahiaszu, daj mi, Panie, siłę Samsona, bym mógł z łatwością niesc na moich barkach Twoją odwieczną prawdę.

Niech moja siła fizyczna będzie obrazem Twojej mocy moralnej i duchowej.

Aniele Mebahiaszu, pragnę być istotą przydatną dla Twego dzieła w świecie.

Chcę być Twoim cieślą, kowalem, Twoim murarzem – tym, który przetwarza rzeczy pozornie małe,

by prawda mogła zagościć w życiu materialnym, w siedzibach ludzkich.

Aniele Mebahiaszu, dzięki Tobie możemy dokonać wszystkiego; pomóż mi, prowadź mnie drogą do sukcesu.

Amen
56. POJEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 27 — 31 grudnia

Pojel jest bezsprzecznie najbardziej ujmującym Aniołem. Kto go ma za Anioła Stróża, jest szczęśliwym śmiertelnikiem! Nie przez przypadek ten Anioł czuwa przy nim, lecz dzięki jego zasługom w przeszłych wcieleniach. Pojel jest tak wspaniały, ponieważ w księstwie Wenus konkretyzuje energie Księżyca, które tworzą obraz naszego wnętrza. Energie Wenus (piękno i zdrowie) w tym przypadku uosabiają energie Urana (miłość) i energie Jupitera (bogactwo i moc) — ten Anioł Stróż ofiarowuje duszy swoich podopiecznych najbogatsze dary! Człowiek będzie mógł uzewnętrznić te dary dzięki ich obfitości. Nie tylko zrealizuje się w pełni, lecz ukazanie tej mocy przyniesie mu powszechny szacunek.

Modlitwa

Pojelu, Panie, pragnę, by moje usta wyrażały tylko to, co godne i wzniosłe.

Pragnę, by moje słowo pozwalało odkryć tym, którzy mnie słuchają, głębię Twojego posłannictwa, blask Twego światła.

Przyznaj mi, Aniele Pojelu, spełnienie absolutne, gdyż pragnę, by wszyscy, którzy schronili się przy mnie, znaleźli podporę, pociechę duchową i materialną.

Aniele Pojelu, orzeźwij moje słowo, spraw, abym za jego pomocą mógł ukazywać szeroką wizję przyszłości mojej, moich bliskich, wszystkich.

Spraw, bym potrafił wyrażać Twe dary, Twe zalety, Twoją moc.

Zrób ze mnie, Panie, budowniczego Nowego Jeruzalem, Wiecznego Miasta wzniesionego przez Ciebie w niebie.

Amen

57. NEMAMIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 1 — 5 stycznia

Pośród energii Merkurego Anioł ten posiada oblicze Urana. Jest najwznioślejszym Aniołem swego Chóru, Tekst Tradycyjny mówi, że można korzystać z jego mocy w celu pomyślnego rozwoju wszelkich rzeczy i uwalniania więźniów. Energie Urana niosą powodzenie (zdrowie) i zjednoczone z energiami Merkurego (inteligencja) uwalniają od uwarunkowań intelektualnych trzymających nas w więzach rutyny. Gdy zapragniemy działać właściwie, Nemamiasz przyzna nam całkowitą jasność umysłu; sprawi, że w imię prawdy i dobra powiodą się wszelkie przedsięwzięcia; jest on Aniołem wielkości duszy.

Modlitwa

Nemamiaszu, skoro muszę kierować strategią moich bitew, niechaj moim celem będą miłość i piękno, Panie!

Pomóż mi, Aniele Nemamiaszu, by nie było we mnie innych zamysłów ani innych planów jak wznoszenie na ziemi tego, co już istnieje w niebie. Daj mi odwagę, bym mógł sprostać obowiązkom, i daj mi jasność umysłu, bym zrealizował wszystko w swoim czasie, bez pośpiechu, we włściwej kolejności, a zarazem bez niepotrzebnych przystanków.

Chcę podążać ku Ziemi Obiecanej, lecz powstrzymaj mnie, bym nie dostał się tam przedwcześnie, bo moim pierwszym obowiązkiem jest spełnienie tu i teraz z Twoją opatrznościową pomocą.

58. JEJAEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 6 — 10 stycznia

Panuje nad energiami Merkurego (przez swą przynależność do Chóru Aniołów Archaniołów) i zarazem nad energiami Saturna (przez swą osobowość, pozycję w Kosmosie). Pomoc, którą niesie, jest wynikiem starannej i dokładnej pracy; prawda, którą nam ukazuje, jest naukowa i Anioł ten wyklucza wszystko, co niezgodne z tym pojęciem. W naukach i działalności, gdzie intelekt może pracować spokojnie i cierpliwie, podopieczni Jejalela osiągną wspaniałe wyniki. Ten Stróż, jak mówi Tekst Tradycyjny, przyznaje inteligencję przenikliwą i ostrą jak brzytwa. Jego podopieczny zrozumie jasno sens zdarzeń, dotrze do prawdy i będzie jej odważnie bronić (lub używać). Wyobraźnię będzie miał jasną i niezmienną, dzięki niej Jejalel przyzna mu spełnienie.

Modlitwa

Jejalelu, uzbrój moje ramię, Panie, bym działał ze wzrokiem zwróconym w stronę Nieśmiertelnego;

by w moich budowlach gościło ludzkie szczęście.

Aniele Jejalelu, niech moja inteligencja służy prawdziwym potrzebom:

nie pozwól mi używać jej, by dowodzić słuszności moich przesądów.

Spraw, by moja bitwa w każdym momencie miała pożyteczny cel, ważny dla społeczeństwa i dla mnie samego, niech z mych zdobyczy korzystają także moi bliscy.

Chroń mnie, Aniele Jejalelu, od przemocy, spraw, bym raczej ustąpił, niż był zdolny do zniszczenia.

Panie, nie cofaj swej dłoni, miej mnie w swej pieczy, prowadź do spełnienia.

Amen

59. HARAHEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 11 — 15 stycznia

Harahel jest najbardziej szczodrym, najbardziej twórczym ze wszystkich Aniołów! Dysponuje płodnością, która jest wynikiem połączenia energii Merkurego i Jupitera. Przyznaje swoim podopiecznym wszechmocną inteligencję i umiejętność rozpowszechniania twórczości intelektualnej (drukarnie, księgarnie, wydawnictwo, audycje radiowe, telewizja, kino). Jego protegowany bez wysiłku podoła każdej pracy intelektualnej, z łatwością uczy się i zdaje wszelkie egzaminy. Będzie szerzył dobro, piękno i prawdę. Wezwanie tego Anioła Stróża przed, podczas i po akcji zapewni urzeczywistnienie naszych planów. Sukces zależy od zdolności każdego, lecz dzięki modlitwie do Anioła Stróża otrzymujemy możliwość skonkretyzowania naszych umiejętności, naszych pragnień, naszych planów.

Modlitwa

Harahelu,

proszę Cię, Panie, że jeżeli poprzez pamięć o moich zasługach z przeszłych wcieleń ześlesz dla mnie z Nieba złoto, daj mi równocześnie gorące pragnienie, aby je spożytkować dla budowy Twego Królestwa.

Aniele Harahelu, daj mi mądrość, bym użył przyznane mi przez Ciebie moc i bogactwo dla dobra wszystkich, by ludzkie życie stało się weselsze, pożyteczne, twórcze, otwarte i wzniosłe.

Daj mi potrzebę i chęć służenia innym.

Niech moim pragnieniem będzie szczodrze obdarowywać, daj mi mocną i zdecydowaną wolę być tym, który przekazuje, rozdaje Twoje dobro ludziom, by świat stał się szczęśliwy i mógł wreszcie działać zgodnie
z Prawem boskim.

Amen

60. MIZRAEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 16 — 20 stycznia

Przybiera postać (aspekt) Marsa w energiach Merkurego wyrażonych przez Chór Aniołów Archaniołów, pod władzą Archanioła Michała (świętego Michała). Pomaga nam w pracy; pracy intelektualnej, której celem ma być udoskonalenie naszej wyobraźni; pracy nad rozwinięciem naszego umysłu. Jeśli posiadamy tego Anioła za Stróża, oznacza to, że jest on nam potrzebny i dzięki jego pomocy będziemy mogli zregenerować naszą pamięć. Jednym słowem, podopieczny Mizraela ma myśli jasne, wielką zdolność do pracy umysłowej, dużą siłę intelektu i wytrwałość; czekają go zwycięstwa w konkursach i egzaminach, w turniejach telewizyjnych, gdzie decyduje pamięć i wykształcenie. Anioł ten daje swym podopiecznym moc spełnienia.

Modlitwa

Mizraelu, oczyść, Panie, mój organizm, aby Twa energia mogła krążyć, nie napotykając przeszkód.

Spraw, Aniele Mizraelu, bym żył według moich najszlachetniejszych możliwości i stworzył wokół mnie Twoją boską harmonię, Twoją boską mądrość, Twoje boskie bogactwo duchowe i materialne.

Nie pozwól, aby talent, który mi ofiarowujesz, był poniżej mojej prawości, gdyż pragnę służyć za przykład.

Spraw, bym był wierny światu Aniołów, aby każde moje słowo, każdy mój gest były odbiciem życia niebiańskiego, wypełnionego światłem i radością.

Amen


61. UMABEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 21 — 25 stycznia

Jest postacią słoneczną energii Merkurego (rządzonego przez Archanioła Mikaela). Tekst Tradycyjny mówi, że możemy posługiwać się mocą tego Anioła Stróża, by pojąć fizykę i astronomię; i by poznać samego siebie. Przed działaniem podopieczny Umabela powinien poradzić się swojego sumienia, gdyż Anioł przemówi głosem z jego podświadomości. Będzie mu dana możliwość zrozumienia myśli swego Anioła i z łatwością przyjdzie mu nauka matematyki, fizyki i astronomii (nie należy mylić z astrologią, która mówi o funkcjonowaniu wszechświata, społeczeństwa i człowieka, i jest nauką trudną do ogarnięcia). Podopieczny Umabela ma serce bardzo wrażliwe, wielkie słoneczne serce; jego serce zna prawdy, których rozsądek nie pojmuje, to serce pełne dobrych przeczuć, które staną się rzeczywistością.

Modlitwa

Umabelu, niech moimi namiętnościami, będą Panie, miłość i błogosławieństwo dla moich bliskich i dla Boga.

Niech moim gorącym pragnieniem będzie służenie pomocą bliźnim i mnie samemu.

Niech moje poszukiwania w najgłębszym moim wnętrzu nie mają innego celu jak ten, bym Ciebie we mnie odnalazł; Twoją siłę w mojej słabości.

Ty jesteś, Aniele Umabelu, moją przyszłością.

Nie opuszczaj mnie, aby ci wszyscy, którzy pragną mej przyjaźni i wsparcia, mogli we mnie Ciebie odnaleźć.

Dzięki Twej sile i mojej woli w pełni zrealizuję dążenia moje i moich bliskich. Ufam Tobie i Twojej miłości do mnie.

Amen

62. JAHEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 26 — 30 stycznia

Ten Anioł Stróż przyznaje zarazem rozsądek i uczucia, gdyż panuje nad energiami Wenus (dodatkowo do energii Merkurego należących do jego Chóru). Przyswajanie sobie Prawdy wszystkimi pięcioma zmysłami doprowadzi podopiecznych tego Anioła do sukcesu. Wynikiem ich rozmyślań będzie droga do realizacji, którą wskaże im boski Jael. Jeżeli ich wola działania służy dobrej sprawie, zrealizują się – tak mówi Tekst Tradycyjny – bez rozgłosu, zmęczenia, pośpiechu, w zaciszu domowym, daleko od niepokojów wielkiego świata. Będą czule kochani w tym spokojnym ustroniu.

Modlitwa

Jaelu, pokrzep mnie, Panie.

Spraw, by siła Twojej myśli krążyła w moim mózgu, wzmacniała mnie.

Spraw, by uniesienia i porywy mego serca współbrzmiały z wzniosloscia Twego Serca.

By mój gest był Twoim gestem,

moje słowo było Twoim słowem.

Spraw, by męskość i żeńskość zajmowały we mnie należne im miejsca, i nie pozwól, by moja egzaltowana wyobraźnia dążyła do innego celu niż do zrozumienia wspaniałego mechanizmu świata, który jest dziełem Nieśmiertelnego.

Aniele Jaelu, znajdź mi siedzibę, gdzie będę Ciebie wychwalać i pozostawać z Tobą w nieprzerwanym kontakcie – dysponując darami i siłą, którą mi ofiarowujesz, a które czynią ze mnie istotę spełnioną, z umysłem wolnym i gotowym do wzniesienia się na duchowe szczyty.

Amen

63. ANAUEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 31 stycznia — 4 lutego

Oto Wysłannik Bogów, najbliższy współpracownik Archanioła Mikaela (świętego Michała); merkurowy Anioł, który otrzymuje i klasyfikuje wiadomości od wszystkich Aniołów według ich pilności, następnie zajmuje się ich dystrybucją (poprzez siły księżycowe kierowane przez Anioła Archanioła Mehekiela). Tekst Tradycyjny mówi, że z pomocą tego Anioła można sprawić, iż narody będą mądrze rządzone, można także wprowadzić zamieszanie wśród nieprzyjaciół. Dzięki modlitwie do niego będziemy potrafili przekonać wroga, by skapitulował i stał się naszym przyjacielem. Anauel, zawiadujący energiami kosmicznymi, chroni nas przed wypadkiem, uzdrawia nas, sprawia, że będziemy żyć w zdrowiu i spokoju. Ten główny Anioł Merkurego pomoże nam zarabiać dużo pieniędzy (w handlu, interesach, na giełdzie). Możemy go prosić o spokój, mądrość i pieniądze.

Modlitwa

Anauelu, pozwól mi, Panie, doprowadzić do celu moje dzieła duchowe i materialne.

Spraw, abym był użytecznym sługą społeczności ludzkiej, braterskiej i solidarnej.

Aby wszystko we mnie funkcjonowało tak jak w niebie,

ażeby mój ład wewnętrzny i moje postępowanie były wzorem dla innych.

Udziel mi, Aniele Anauelu, zdrowego rozsądku, by ani jedna kropla mocy, której mi udzielasz, nie została uroniona w działaniach lekkomyślnych i daremnych.

Pragnę być doskonałym bankierem, mającym Ciebie w niebie za przedstawiciela.

Niech Twój głos mi wskazuje, gdzie poczynić inwestycje, aby moje złoto przekształciło się w światło.

Amen

64. MEHIEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 5 — 9 lutego

Dysponuje energiami księżycowymi różnymi od energii Merkurego przynależących do jego Chóru i jego Archanioła (Mikaela). Dzięki mocy księżycowej tego Anioła zalety Merkurego przenikają jego podopiecznych, a konkretyzując się w działaniu, stają się zdarzeniami i okolicznościami. Człowiek prowadzony przez tego Anioła będzie uosobieniem logiki, rozsądku; będzie mógł wszystko wytłumaczyć przez obrazy i przykłady, które Mehekiel mu podszepnie (zasugeruje). Może stać się cenionym pisarzem, znanym mówcą. Zajmować się powinien książkami, drukiem, wszelką twórczością opartą na wyobraźni.

Modlitwa

Mehekielu, pragne, Panie, z Twoją pomocą dobrze używać darów i siły, które mi przyznasz, by kształcić ludzi (słowem mówionym i pisanym) w odwiecznych prawdach.

Niech zdolności, jakie zdobywam w życiu, zjednoczą się z tymi, których mi udzielasz.

Wspólnie zbudzimy wszystkich, którzy śpią.

Nie mam innych ambicji, pragnę tylko przekazać braciom piękno i użyteczność Twojego Wszechświata.

Zadanie to niełatwe.

Ty, Aniele Mehekielu, inspiruj mnie i współdziałaj ze mną.

Amen


65. DAMABIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 10 — 14 lutego

Anioł ten panuje nad energiami Urana w łonie swego Chóru księżycowego, rządzonego przez Archanioła Gabriela. Tekst Tradycyjny zwie go źródłem wszelkiej mądrości. Damabiasz promieniuje na swego podopiecznego niewyczerpanym strumieniem mądrości, która we wnętrzu człowieka staje się miłością, a uzewnętrzniona — dobrem. Tekst Tradycyjny stwierdza, że Anioł ten służy obroną przeciw czarom, przekleństwom, rzuconemu urokowi, przeciw złu ogólnie; możemy również prosić go o pomoc, aby udały się nasze przedsięwzięcia. Mieć tego Anioła za Stróża to jak posiadać fabrykę do przetwarzania zła w dobro – wszelka wroga działalnośc, każde przeciwieństwo napotka niewidzialny mur obronny. Dzięki modlitwie do swego Anioła Stróża człowiek będzie wiódł życie pełne pomyślności i bogactwa, Tekst Tradycyjny wspomina w szczególności o powodzeniu w handlu morskim i połowach.

Modlitwa
Damabiaszu, pragnę poznać, Panie, tajemnicę szczęśliwego związku wody i ognia.

Pragnę, byś uczył mnie tworzyć, budować, wznosić, kształtować z wody i ognia według praw mistrza budowniczego, Hiriama z Tyru, i według mądrości króla Salomona.

Niech ta wiedza wypełni moje wnętrze i stworzy morze spokoju, które daje początek siłom duchowym.

Panie, uchroń mnie przed burzą namiętności i uczyń mnie prawowitym obywatelem Twego harmonijnego wszechświata.

66. MANAKEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 15 — 19 lutego

Jest on obliczem Saturna księżycowego Chóru Aniołów; wprowadza prawa (Saturn) w samo serce symboli (Księżyc). Nakłania swego podopiecznego do ustatkowania się. Człowiek ten dzięki swej skromności i rozwadze zdobędzie powszechne zaufanie i sympatię; wszyscy będą w nim widzieli nie rywala, lecz współtowarzysza (jak uściśla Tekst Tradycyjny). Anioł Stróż pozwoli mu zachować swoje miejsce (praca, mieszkanie) i być stale użytecznym. Będzie kochany przez rodzinę, przełożonych, przez władzę. Może zostać sędzią lub urzędnikiem sądowym, gdyż miłuje to co prawe. Zawód zarządcy dóbr może przynieść mu realizację. Należy wzywać Maniela — by szybko osiągnąć powodzenie w życiu.

Modlitwa

Manielu, Aniele, posiadasz siłę, która przemienia ciemność w czyste światło.

Pomóż mi wyjść z mroku, z mierności.

Pozwól mi oddalić się od sytuacji zastanych, szablonowych;

uwolnij mnie od trosk materialnych.

Pomóż mi odkryć, Aniele Manielu, to co boskie w moim wnętrzu.

Bądź przychylny swemu podopiecznemu, ulecz moje bóle fizyczne i duchowe.

Pomóż mi być zawsze miłym i uprzejmym. Obudź moją intuicję, bym zrozumiał posłannictwa, które mi ślesz w snach, i pomóż mi wyzwolić się od przywar,

abym mógł z Tobą zrealizować w pełni moje plany życiowe.

Amen


67. EJAEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 20 — 24 lutego

Anioł ten rozporządza energiami Jupitera (dodatkowo do energii księżycowych archanioła Gabriela). Przekazuje on ośrodkom, w których powstaje obraz (wewnętrzny Księżyc), optymistyczną wizję rzeczy tego świata. Jest nosicielem radości i szczęścia, nawet gdy jego podopieczny przechodzi okres ciężkich prób. Dzięki oddziaływaniu tego Anioła Stróża człowiek będzie miał pozytywną i radosną wizję zdarzeń. Tekst Tradycyjny mówi, że Anioł ten służy pomocą przy wszelkich zmianach i przynosi długie życie. Energia księżycowa tworzy zmiany, a energia Jupitera daje moc. Krótko mówiąc, podopieczny będzie mógł wygodnie żyć i roztaczać wokół siebie rajskie szczęście, które ten Anioł przyznaje. Poza tym Tekst Tradycyjny mówi, że będzie mieć dostęp do wiedzy — fizyki, filozofii i astrologii.

Modlitwa

Ejaelu, Aniele prawdy;

pomóż mi uzewnętrznić wartości duchowe, które za Twoim pośrednictwem Bóg mi powierzył.

Spraw, abym rozróżniał prawdę od fałszu, bym w mojej codziennej pracy mógł świadczyć o prawdzie, harmonii, mądrości i pięknie.

Daj mi siłę w niedoli i nie pozwól mym ustom kłamać.

Wskaż mi, Aniele Ejaelu, drogę wiedzy tajemnej; weź mnie za rękę i prowadź do pomyślności duchowej, moralnej i materialnej.

Tak! Uwolnij mnie, Aniele wszechmocny, od niewoli materialnej, bym mógł urzeczywistnić dzieło, którym mnie natchnąłeś!

Kształć mnie bezustannie;

niech Twa wiedza mnie wypełni, ponieważ pragnę być skutecznym narzędziem tej nieustannej kreacji, którą jest nasz świat.

Amen
68. HABUHIASZ

anioł stróż urodzonych w dniach 25 — 28/29 lutego

Anioł Stróż dysponujący energiami Marsa (dodatkowo do energii Księżyca przynależących do jego Chóru); w nim energie męskie i żeńskie łączą się
i owocują. Owoce będą wynikiem pracy. Anioł ten niesie pomoc przy realizacji doskonałego dzieła. Dzięki pracy ziarno, które posiał on w duszy swych podopiecznych, dojrzeje, a wysiłek przyniesie spełnienie. Praca ma być celem; i tak też się stanie dzięki jej zyskowności (Anioł ten zmusza do pracy, lecz idzie to w parze ze wzrostem dochodów). Dobre wyniki (ekonomiczne, uczuciowe, duchowe) osiągnie człowiek na polu działania, które wybierze; wszystko będzie przynosić zysk, owocować (dotyczy to głównie rolnictwa i hodowli).

Modlitwa

Habuhiaszu, spraw, by moja wiara przyniosła plon.

Niech Twoje światło nagromadzone w mym wnętrzu będzie tak silne, bym mógł chorym przywracać zdrowie fizyczne i duchowe.

Spraw, by pragnienia, którymi życie mnie kusi, służyły do wzmocnienia mojej wiary i pomogły mi w zdobyciu coraz większej świadomości zdarzeń.

Aniele Habuhiaszu, daj mi śmiałość, daj odwagę stawić czoło niebezpieczeństwom.

Dzięki Twojemu światłu zwyciężę moją ciemność, mój lęk.

Niech Twoja silna dłoń wprowadzi mnie w dziedziny prawdy i duchowości; zrób ze mnie obywatela Twego świata, gdzie zwątpienie nie istnieje, a zwycięstwo jest oczywiste.

Pozwól mi, Aniele Habuhiaszu, być dla innych i dla siebie samego fontanną zdrowia, radości, miłości i dobrobytu.

Amen


69. RAHAHEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 1 — 5 marca

Jest Aniołem słonecznym księżycowego Chóru Aniołów; dzięki niemu te dwa źródła światła przeżywają historię miłosną. Tekst Tradycyjny mówi, że ten Anioł Stróż jest źródłem tak wielkiej jasności, iż pozwala ona odnaleźć to, co niegdyś zostało zgubione — zgubione w sensie filozoficznym; oznacza to nasze drugie Ja, stracone w momencie rozłączenia (człowiek został stworzony kobietą-mężczyzną, hermafrodytą). Rahahel, według Tekstu Tradycyjnego równoważy nasze skłonności wewnętrzne żeńskie i męskie; zewnętrznie objawi się to fortuną i uznaniem. Podopieczny tego Anioła będzie żyć zgodnie z prawem boskim; będzie pracować nad tym, by wszystko rozwijało się w zgodzie z tym porządkiem; może osiągnąć sukces jako notariusz, rozjemca lub adwokat, gdyż posiada głęboką wrodzoną wiedzę o prawie i porządku.

Modlitwa

Rahahelu,

Panie, który czytasz w pamięci przeszłych żywotów,

proszę, przyznaj mi siłę potrzebną, by wynagrodzić zło, którego byłem sprawcą.

Proszę Cię o przeobrażenie nienawiści w bezinteresowną miłość.

Opróżnij duszę mą ze wszystkiego, co nie jest prawe, ze wszystkiego co nikczemne, by Twoje światło mogło we mnie przeniknąć mrok.

I gdy zatrzesz ślad ostatniej kropli mojego kielicha goryczy, wtedy pozwól mi, Aniele Rahahelu, świadczyć o Twej boskiej mądrości, o Twej boskiej potędze, o Twej boskiej miłości.

Przyjmij mą skruchę, udziel przebaczenia wszystkim mym błędom z czasów przeszłych.

Uwolniony od mrocznej przeszłości, idę ku świetlistej przyszłości dzięki łasce mojego Anioła Stróża.

Amen

70. JABAMIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 6 — 10 marca

Jest obliczem Wenus w księżycowym Chórze Aniołów. Najpotężniejszy ze wszystkich Aniołów Stróży przez sam fakt, że energie Wenus dźwigają wszystkie energie prawej strony Drzewa Archaniołów i Aniołów (patrz str. 12), i właśnie te energie nakłada Jabamiasz (za pomocą energii Księżyca, nad którymi panuje) na materialny byt swoich podopiecznych. Tekst Tradycyjny wskazuje, że Anioł ten służy pomocą przy realizacji wszelkich rzeczy, dotyczy to ludzi, zwierząt, roślin, minerałów; wszystko jest w jego mocy, nawet wskrzeszanie zmarłych! Wtajemniczeni wiedzą, że to JAbamiasz prowadzi pierwsze kroki zmarłych na tamtym świecie. Dzięki modlitwie do tego Anioła jego podopieczny może stać się panem świata.

Modlitwa

Jabamiaszu, Aniele,

Twórco wszelkich rzeczy, uczyń mnie świadomym odbiorcą Twego słowa, Twojej energii, Twojej wibracji.

Wypełnij mnie Twoją obecnością i gdy przyjdzie moment, że społeczeństwo zawezwie mnie do czynu, niech Twoja siła działa, Twój głos dowodzi, Twój boski geniusz buduje.

Napraw we mnie, Aniele Jabamiaszu, wszystko co nie jest w zgodzie z Prawem boskim.

I chroń mnie, Panie, przed myślami, że me dzieła są moimi, gdyż zaprawdę zrealizowałem je dzięki Tobie.

Pozwól, by okoliczności sprzyjały realizacji moich zamierzeń, moich życzeń i postaw na mojej drodze odpowiednich ludzi, by zaowocowało, by się dopełniło, co dzięki Tobie podejmuję.

Amen


71. HAIAJEL

Anioł Stróż urodzonych w dniach 11 — 15 marca

Jest reprezentantem energii Merkurego w łonie księżycowego Chóru Aniołów kierowanego przez Archanioła Gabriela. Przyznaje swym podopiecznym przenikliwość umysłu; pozwala im widzieć jasno, bezbłędnie dobro i zło, prawdę i fałsz. Podopieczni tego Anioła są inteligentni, aktywni, zaangażowani, a celem ich życia będzie uwolnienie się od wszystkiego, co zniewala, przytłacza, ogranicza. Złe namiętności, zdeprawowane skłonności nie będą miały dostępu do tych osób lub będą osłabione dzięki inwokacji do Haiajela. Tekst Tradycyjny mówi, że ten Anioł Stróż służy pomocą w karierze wojskowej lub w zawodach, gdzie ważną rolę odgrywa pamięć.

Modlitwa

Haiajelu, spraw, by mój pobudliwy charakter zharmonizował się z moim ciałem astralnym.

Nie pozwól umocnić się, zakorzenić we mnie niczemu, co należy do mojej przeszłości.

Spraw, by moje serce zrozumiało argumenty mojego rozumu, co uczyni mnie wolnym i będzie chronić od przemocy.

Dzięki darom i sile, które mi przyznajesz,

pomóż mi, Aniele Haiajelu, wyrazić podwójną prawdę pragnień i zrozumienia w sposób zrównoważony, użyteczny dla innych i dla mnie samego.

Jestem doskonałym pośrednikiem pomiędzy Tobą, Haiajelu, Panem Niebios, który mnie chroni, i ludźmi na ziemi.

Przez równowagę i jasność, które mi przyznajesz, zwyciężę.

Amen

72. MUMIASZ

Anioł Stróż urodzonych w dniach 16 — 20 marca

Mumiasz jest panem energii księżycowych, pierwszym zastępcą Archanioła Gabriela. Przyznaje swym podopiecznym błogosławieństwo i moc ukończenia tego, co zaczęli. Każde ich doświadczenie i działanie (duchowe, gospodarcze, uczuciowe, zawodowe, intelektualne) doprowadzone zostanie do celu; a to dzięki mocy krystalizacji, która pojawia się tam, gdzie manifestują się siły Księżyca. Podopieczni tego Anioła będą przekonująco przedstawiać swój punkt widzenia. Staną się sławni (w ich rodzinie lub mieście, okolicy, kraju…) dzięki sile, z jaką będą wyrażać swe przekonania (swe uczucia, swe wartości); nie będą mieli możliwości dyskretnego działania. Pomoc Mumiasza jest bardzo skuteczna, lecz nigdy umiarkowana, jest on bardzo potężnym Aniołem.

Modlitwa

Mumiaszu, wzniosły Aniele odrodzenia, ponownego wcielenia i zmian,

spraw, by moją istotą owładnęła boska chimera złota.

Spraw, by głód światła, wiedzy i nieskazitelności mógł skondensować się w moim bycie psychicznym, w mojej duszy,

by stał się on matką płodną prawdy wyższej niż moje istnienie.

Spraw, by odrodziły się we mnie wszystkie początkowe zasady, które doprowadziły świat do pełni,

aby Twój podopieczny i pokorny sługa mógł być dla innych tym, który niesie Twoją odnowę, zdrowie, długie i szczęśliwe życie;

i jest posłańcem Twych tajemnych darów i mocy,

które czynią nas istotami zwycięskimi, spokojnymi i pełnymi miłości.

I niech sie stanie

15 komentarzy:

 1. Przypadkiem tu zawitałam:) , ale nie znalazłam
  Anioła Stróża dla urodzonych w dniach
  (20-25 marca)?

  OdpowiedzUsuń
 2. ja nie znalazłam na 31marca

  OdpowiedzUsuń
 3. bo ty nie masz :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Niestety znalazłam tylko tyle dat.

  OdpowiedzUsuń
 5. nie znalazłam Anioła urodzonych 25 marca

  OdpowiedzUsuń
 6. Anioł Stróż - jakie ma imię? www.myreiki.pl

  OdpowiedzUsuń
 7. To jest tekst z książki "Poznaj swojego Anioła Stróża" Wydawnictwa Centrum w książce są wszystkie daty , anioły i modlitwy do nich http://wydawnictwocentrum.pl/haziel_poznaj_swojego_aniola_stroza.html

  OdpowiedzUsuń
 8. Jeśli zapytamy się naszego anioła jak ma na imię on nam odpowie. Poza tym każdy z nas ma własnego anioła stróża. To co podałeś drogi człowieku odchodzi od prawdy. Z Bogiem...

  OdpowiedzUsuń
 9. Czy gdybym poprosiła o nazwę tej pięknej muzyki to byłoby to nietaktowne? Liczę na szybką odpowiedź :)

  OdpowiedzUsuń
 10. 15.02 Manakel a w tekście modlitwy jest Maniel.....więc jak ma właściwie ten Anioł na imię????

  OdpowiedzUsuń
 11. A 1 kwietnia? Ja to nie widzę nic takiego. smuteg

  OdpowiedzUsuń
 12. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń